معرفی استان لرستان :

مساحت استان :
براساس تقسيمات كشوری در سال 1381 مساحت استان برابر 280640 كيلومتر مربع می باشد .

مساحت اراضی زراعی و جنگلی :

براساس تقسيمات كشوری در سال 1381 مساحت اراضی زراعی استان 683313 هكتار و مساحت جنگل های استان 885750 هكتار و همچنين
مساحت مراتع 1047250 هكتار و مساحت كل اراضی كشاورزی استان 779950 هكتار می باشد.
  

مساحت پارك های جنگلی ،طبیعی ،فضا های سبز و ذخيره گاه های جنگلی :
 بر اساس آمار ارائه شده در سال 1381 جمع كل عرصه های جنگلی 885000 هكتار و پارك های جنگلی طبيعي 2140 و فضاهای سبز (پارك های در دست كاشت ) 5/348  هكتار و ذخيره گاه های جنگلی 1341 هكتار  می باشد.

مساحت تالاب ها:
مساحت تالاب های استان در سال 1381 برابر با 2354  هكتار می باشد.
 

تعداد شهرستان ها:
استان لرستان در سال 1381 داراي 9 شهر ستان با نام های اليگودرز - بروجرد- خرم آباد- دلفان - دورود - كوهدشت - ازنا - پل دختر - سلسله .

تعداد بخش:
استان لرستان در سال 1381 دارای26 بخش می باشد.
 

تعداد شهر:
استان لرستان در سال 1381 دارای 22شهر می باشد.
 

تعداد دهستان:
استان لرستان در سال 1381 داراِی 83 دهستان می باشد.

سطح زير كشت:
در سال 81-1380 سطح زير كشت گندم  برابر با 296452 هكتار -تن و جو سطحي برابر با 149834 هكتار -تن ، همچنين نخود 119669 هكتار -تن سطح زير كشت  داشته اند.
  

میزان توليد محصولات :

میزان توليد گندم بر اساس آمار سال 81-1380 برابر با 590398 هكتار - تن وجو برابر با 241890 هكتار -تن و نخود برابر با 57098 هكتار - تن می با شد.

واحد های ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهری سازمان  بهزِیستی :
براساس آمار سال 1381 تعداد مجتمع های ارائه دهنده خدمات و نگهداری از كودكان بی سرپرست به ترتيب 16و2 واحد بوده وتعدادواحد های حمایت از خانواده های بی سرپرست و نيازمند برابر با 12 واحد  بوده است.

تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات ارائه شده:
بر اساس آمار 1381 تعداد كودكان بي سرپرست 145نفر و خانواده های بی سر پرست و مستمری بگيران 2241 خانوار و افراد تحت آموزش فنی و حرفه ای50 و نوجوان ، جوان تحت پوشش خدمات 90 نفر است .

تعداد واحد های كارآموز ی و باز پروری :
بر اساس آمار سال 1381 تعداد واحد های ارائه دهنده  خدمات كارآموزی و باز پروری اجتماعی سازمان بهزيستی به صورت  شبانه روزی برابر با 3 واحد است و تعداد مدد جويان 198 نفر است.

تعداد خانواده های تحت پوشش بنياد شهيد :
برابر آمار سال 1381 افراد زير پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامی 18104 نفر می باشد .

تعداد دانشجويان ،‌ كاركنان آموزشی ، دفتری اداری ، ... :
برابر آمار سال 1381 جمع دانشجويان مشغول به تحصيل در سال 18-1380 برابر 346 و كاركنان آموزشی ، دفتری اداری 93 نفر و تعداد آموزشگاه 3  واحد و تعداد كلاس ها 18 عدد است .

تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی :
بر اساس آمار سال 1381 پذيرفته شدگان سال تحصیلی 82-1381 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی بجز دانشگاه های آزاد در دوره كاردانی 380 نفر و در دوره های كارشناسی برابر 2321 نفر ، همچنين در دوره كارشناسی ارشد 20 نفر و دكترای حرفه ای 32 نفر بوده است .

تعداد آموزش ديدگان و مربيان مراكز ثابت آموزش فنی و حرفه ای :
در سال 1381 تعداد آموزش ديدگان بر اساس آمار برابر 13317 نفر و تعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد .

 


 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:31  توسط خانم میر  | 

معرفی استان لرستان :

مساحت استان :
براساس تقسيمات كشوری در سال 1381 مساحت استان برابر 280640 كيلومتر مربع می باشد .

مساحت اراضی زراعی و جنگلی :

براساس تقسيمات كشوری در سال 1381 مساحت اراضی زراعی استان 683313 هكتار و مساحت جنگل های استان 885750 هكتار و همچنين
مساحت مراتع 1047250 هكتار و مساحت كل اراضی كشاورزی استان 779950 هكتار می باشد.
  

مساحت پارك های جنگلی ،طبیعی ،فضا های سبز و ذخيره گاه های جنگلی :
 بر اساس آمار ارائه شده در سال 1381 جمع كل عرصه های جنگلی 885000 هكتار و پارك های جنگلی طبيعي 2140 و فضاهای سبز (پارك های در دست كاشت ) 5/348  هكتار و ذخيره گاه های جنگلی 1341 هكتار  می باشد.

مساحت تالاب ها:
مساحت تالاب های استان در سال 1381 برابر با 2354  هكتار می باشد.
 

تعداد شهرستان ها:
استان لرستان در سال 1381 داراي 9 شهر ستان با نام های اليگودرز - بروجرد- خرم آباد- دلفان - دورود - كوهدشت - ازنا - پل دختر - سلسله .

تعداد بخش:
استان لرستان در سال 1381 دارای26 بخش می باشد.
 

تعداد شهر:
استان لرستان در سال 1381 دارای 22شهر می باشد.
 

تعداد دهستان:
استان لرستان در سال 1381 داراِی 83 دهستان می باشد.

سطح زير كشت:
در سال 81-1380 سطح زير كشت گندم  برابر با 296452 هكتار -تن و جو سطحي برابر با 149834 هكتار -تن ، همچنين نخود 119669 هكتار -تن سطح زير كشت  داشته اند.
  

میزان توليد محصولات :

میزان توليد گندم بر اساس آمار سال 81-1380 برابر با 590398 هكتار - تن وجو برابر با 241890 هكتار -تن و نخود برابر با 57098 هكتار - تن می با شد.

واحد های ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهری سازمان  بهزِیستی :
براساس آمار سال 1381 تعداد مجتمع های ارائه دهنده خدمات و نگهداری از كودكان بی سرپرست به ترتيب 16و2 واحد بوده وتعدادواحد های حمایت از خانواده های بی سرپرست و نيازمند برابر با 12 واحد  بوده است.

تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات ارائه شده:
بر اساس آمار 1381 تعداد كودكان بي سرپرست 145نفر و خانواده های بی سر پرست و مستمری بگيران 2241 خانوار و افراد تحت آموزش فنی و حرفه ای50 و نوجوان ، جوان تحت پوشش خدمات 90 نفر است .

تعداد واحد های كارآموز ی و باز پروری :
بر اساس آمار سال 1381 تعداد واحد های ارائه دهنده  خدمات كارآموزی و باز پروری اجتماعی سازمان بهزيستی به صورت  شبانه روزی برابر با 3 واحد است و تعداد مدد جويان 198 نفر است.

تعداد خانواده های تحت پوشش بنياد شهيد :
برابر آمار سال 1381 افراد زير پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامی 18104 نفر می باشد .

تعداد دانشجويان ،‌ كاركنان آموزشی ، دفتری اداری ، ... :
برابر آمار سال 1381 جمع دانشجويان مشغول به تحصيل در سال 18-1380 برابر 346 و كاركنان آموزشی ، دفتری اداری 93 نفر و تعداد آموزشگاه 3  واحد و تعداد كلاس ها 18 عدد است .

تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی :
بر اساس آمار سال 1381 پذيرفته شدگان سال تحصیلی 82-1381 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی بجز دانشگاه های آزاد در دوره كاردانی 380 نفر و در دوره های كارشناسی برابر 2321 نفر ، همچنين در دوره كارشناسی ارشد 20 نفر و دكترای حرفه ای 32 نفر بوده است .

تعداد آموزش ديدگان و مربيان مراكز ثابت آموزش فنی و حرفه ای :
در سال 1381 تعداد آموزش ديدگان بر اساس آمار برابر 13317 نفر و تعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد .

 


 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:28  توسط خانم میر  | 

استان کردستان یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان در مرز غربی ایران قرار دارد. زبان های رایج در این استان عبارت‌اند از: سورانی، گروسی ، اورامی و ترکی آذری نیز در بخش هايی از مناطق قروه و بیجار تکلم می‌شود.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] مهم‌ترین کوه‌های استان کردستان

شهرستان‌های استان کردستان
شهرستان‌های استان کردستان
 • برانان‌ در شرق
 • چهل‌چشمه‌ یا چهل‌چمه به بلندی ۳۱۷۳ متر در غرب دیواندره‌
 • قره‌داغ (بیجار) به بلندی ۳۱۲۰ متر در شمال بیجار
 • حوله به بلندی ۲۶۶۵ متر در بین گاورود و کامیاران‌
 • پسر محمود به بلندی ۲۶۴۲ متر در میان نجف‌آباد بیجار
 • گوژه‌ به بلندی ۲۶۶۶ متر در میان دهگلان‌ و سنندج‌
 • آبیدر به بلندی ۲۵۵۰ متر در سنندج‌
 • پیر به بلندی ۳۲۵۰ متر میان قروه و سنقر کلیایی‌
 • شاهو به بلندی ۳۳۲۵ متر که بلندترین کوهستان استان است.
 • کوه پنجه‌(علی) در کنار روستای کنگره و حسین‌آباد میان قروه و دهگلان
 • کوه پیازه و قلعه برد در شرق روستاهای ننه‌وچور در شهرستان مریوان به بلندی ۲۹۵۳ متر.
 • آربابا در جنوب بانه
 • دوزین در شمال بانه
 • جنیره و بابوس در شرق بانه
 • آولان در حد فاصل کامیاران و سنندج
 • شاه‌نشین ۳۷۵۰ متر

[ویرایش] شهرها و شهرستان‌ها

استان کردستان

استان کردستان

مرکز سنندج
شهرستان‌ها بانه | بیجار | دیواندره | سروآباد | سقز | سنندج | قروه | کامیاران | مریوان
شهرها

آرمرده | بابارشانی | بانه | بوئین سفلی | بیجار | چناره | دزج | دلبران | دهگلان | دیواندره | زرینه | سروآباد | سریش‌آباد | سقز | سنندج | شویشه | صاحب | قروه | کامیاران | کانی‌سور | مریوان | موچش | یاسوکند 

نقاط دیدنی

آرامگاه پیر شالیار | اورامان تخت | بازار سنندج | باغ آیت‌الله مردوخ | بقعه باباگرگر | چهل‌چشمه | دریاچه زریوار | دریاچه سد وحدت | سنگ‌نبشته اورامان | شهر باستانی گروس | عمارت احمدزاده | عمارت خسروآباد | غار کرفتو | قلعه زیویه | گردشگاه آبیدر | مسجد آویهنگ | مسجد دومناره | مسجد نگل | موزه تاریخ طبیعی سنندج | موزه سنندج |


[ویرایش] گردشگری

[ویرایش] هتل‌ها[1]

هتل‌های استان کردستان

سنندج: هتل شادی، هتل هدایت، هتل جبار، هتل آبیدر، مهمانسرای فرهنگیان،‌ مهمانسرای جهانگردی سنندج

سقز: هتل سقز، هتل قصر نور
بانه: هتل سامان، هتل ستاره طلایی
مریوان: مهمانسرای جهانگردی مریوان

[ویرایش] جُستارهای وابسته

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:13  توسط خانم میر  | 

استان هرمزگان

چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > جغرافی > جغرافیای سیاسی

تغییر مسیر از: هرمزگان
هرمزگان


img/daneshnameh_up/3/36/Hormozgan.jpg
موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان


استان هرمزگان با وسعت شصت و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج و هشت دهم کیلومتر مربع ، در جنوب ایران مابین مختصات جغرافیایی بیست و پنج درجه و بیست و سه دقیقه تا بیست و هشت درجه و پنجاه و هفت دقیقه عرض شمالی، و پنجاه و دو درجه و چهل و یک دقیقه تا پنجاه و نه درجه و پانزده دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان ؛ از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان از جنوب شرقی با سیستان و بلوچستان ؛ و از غرب با استانهای فارس و بوشهر همسایه است. تنگه هرمز ، یکی از حساسترین و حیاتیترین گذرگاههای آبی عصر حاضر، در قلمرو سیاسی این استان قرار دارد. این تنگه هلالی شکل صد و هشتاد و هفت کیلومتر طول دارد. عمق تنگه هرمز به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است؛ به طوری که در نزدیکی جزیره لارک ، در حدود سی و شش متر و در ساحل جنوبی نزدیک شبه جزیره مسندام صد و هشتاد متر است. همچنین چهارده جزیره کوچک و بزرگ به نامهای ابوموسی، بنی فرور، تنب بزرگ و تنب کوچک ، سیری، شتور، فرور، کیش ، لاوان، قشم ، لارک، هرمز، هندورابی و هنگام در محدوده آبهای ساحلی این استان قرار دارند. استان هرمزگان ، طبق آخرین تقسیمات کشوری، مشتمل بر هشت شهرستان، بیست و یک بخش، شصت و نه دهستان و دو هزار و چهل و شش آبادی دارای سکنه است و شهرستانهای آن عبارتند از:بندرعباس، بندر لنگه، میناب، رودان، قشم، جاسک، حاجیآباد و ابوموسی .


جغرافیای طبیعی و اقلیم استان


بخش عمدهای از مساحت این استان را مناطق کوهستانی در برگرفته اند. کوههای این منطقه ادامه رشته کوههای زاگرس اند که به تدریج از شمال شرقی به جنوب شرقی امتداد مییابند. ادامه این رشته همراه با کاهش ارتفاع، به تپه ماهورهای آهکی، گچی و شنی منتهی شده و به زمینهای پست ساحلی خلیج فارس و دریای عمان متصل میگردد. این ناحیه پست ساحلی، در اطراف تنگه هرمز وسعت بیشتری یافته، و شرایط مساعدی برای کشاورزی و صیفیکاری به وجود آورده است. با توجه به مشخصات اقلیمی و استقرار استان هرمزگان در منطقه فوق حارهای، گرمی هوا مهمترین پدیده مشهود اقلیمی آن است. استان هرمزگان از مناطق گرم و خشک ایران است و اقلیم آن تحت تأثیر آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار دارد. هوای نوار ساحلی در تابستانها، بسیار گرم و مرطوب است و گاهی نیز دمای آن از پنجاه و دو درجه سانتیگراد تجاوز میکند. دمای متوسط سالانه این منطقه در حدود بیست و هفت درجه سانتیگراد است. از ویژگیهای آب و هوایی استان هرمزگان ، یک فصل طولانی گرم و یک فصل کوتاه خنک است. فصل گرم همراه با هوای شرجی نه ماه به درازا میکشد. فصل تابستان از اوایل اسفندماه شروع میشود؛ هوا رفته رفته رو به گرمی میرود تا این که گرما در تیر و مرداد به اوج خود میرسد. فصل خنک آن همراه با خشکی نسبی هوا، در حدود سه ماه طول میکشد. این فصل از اوایل آذرماه شروع میشود و تحت تأثیر تودههای هوای خنک غربی قرار میگیرد. دمای هوای این استان، در سردترین شبهای سال، به ندرت به صفر درجه میرسد و در روزهای زمستانی، دمای آن معمولاً از ده درجه سانتیگراد بالای صفر پایینتر نمیآید. اصولاً آب و هوای این استان همانند آب و هوای نواحی بیابانی است و میزان بارشهای جوی آن نیز فوق العاده اندک میباشد. در این منطقه، در حدود نه ماه از سال، بارندگی مهمی صورت نمیگیرد و قسمت عمده بارندگی آن نیز در یک یا دو نوبت به وقوع میپیوندد. در همان موارد اندک هم، بارندگی آن اغلب مانند بارانهای بهاری سیل آسا است و خسارات فراوانی به بارمیآورد. میزان رطوبت نسبی در سواحل خلیج فارس عمدتاً بالا است و بین بیست تا صد در صد نوسان دارد.

صنایع دستی

صنایع دستی استان شامل قالیبافی، گلیم بافی، گبه بافی، سفالگری، حصیر بافی، گلابتون دوزی، سوزن دوزی، خوس دوزی، زری بافی، چادرشب بافی، جاجیم بافی، مبلمان سازی، خرسک بافی، سنگ تراشی، خیمه بافی، صنایع دستی دریایی و انواع بافته های داری کوچک نظیر توبره، کشکدان، نمکدان، خورجین است. صنایع دستی موجود در استان هرمزگان عمدتاً فصلی بوده و 90 درصد تولیدکنندگان را زنان تشکیل می دهند.

حصیربافی:

از حصیر بافی باید به عنوان رایج ترین و معمول ترین صنعت دستی استان هرمزگان نام برد، چرا که ماده اولیه مورد نیاز حصیر بافی برگ درخت خرما بوده که به حد وفور در اختیار صنعتگران است و تولید انواع فرآورده های حصیری که کاملاً جنبه مصرفی دارد در استان شایع است. روستاهای میناب ، یشاگرد، بندر لنگه و اطراف آن از مناطق مهم بافت حصیر است که اکثر کار آن توسط زنان و دختران منطقه صورت می گیرد. مواد اولیه مورد مصرف عبارت است از برگ درخت خرما(پیش مُغ) و ضایعات درخت خرما و گیاهی به نام "مور". حصیر بافان میناب در روستاهای بهمنی، چلو، نصیرابی، محمودی و قاسم آباد ساکن هستند.

سفالگری:

سفالگری در روستاهای حکمی، گوربند و شهوار از توابع شهرستان میناب و روستاهای لشتگان از توابع بندر عباس رواج دارد.

گلابتونه دوزی:

زردوزی که در نقاط مختلف ایران به «کم دوزی»، «گلدوزی»، «برودری دوزی» و «کمان دوزی» شهرت دارد، در اکثر نقاط ایران رواج دارد و در استان هرمزگان بویژه شهرهای بندر لنگه، بندر عباس و میناب رونق بسیار دارد.
از گلابتون دوزی برای تولیداتی نظیر دمپایی، شلوار های زنانه، سر آستین، پیش سینه، دور یقه، لبه پرده، دیوارکوب، پشتی، کوسن، سجاده، جلد قرآن و تابلو استفاده می کنند.

خوس دوزی:

این هنر به کمک نوارهای نقره ای باریک و برروی پارچه توری ریز بافت تجلی یافته و گاه ستاره هایی فلزی برروی پارچه می نشانند، و ازآن برای تزئین مقنعه، دستار(چادر زنانه) استفاده می شود. پارچه مصرفی معمولاً به رنگ های سیاه، سفید، سبز و زرشکی است که هر دو روی پارچه شکل یکسان دارند.

بادله دوزی:

بادله دوزی یا "تلی بافی" عبارت است از بهم پیوستن چند نوع زری با یکدیگر به صورتی که زری بزرگ دروسط و زری های کوچک در اطراف قرار می گیرند. بادله به شکل نوارهایی با پهنای 15 سانتیمتر تولید می شود که معمولاً برای لبه شلوارهای زنانه مورد استفاده قرار می گیرد.

سوزندوزی:

نوع دیگر از رودوزی است که فقط در بخش "وشاگرد" و توسط زنان و دختران روستایی به شیوه زنان بلوچ انجام می گیرد و دلیل آن نزدیکی منطقه به استان سیستان و بلوچستان است.

قالیبافی:

مناطق تولید قالیبافی در استان هرمزگان عبارتند از: بندرعباس, روستای درتوجان و بخش حاجی آباد. اغلب تولیدکنندگان را عشایر اسکان یافته ایلهای افشاریه ورائینی تشکیل داده که به تولید و تهیه انواع قالی و قالیچه, رویه پشتی و چنته مشغول هستند. تولیدکنندگان معمولاً پشم مورد نیاز خود را از سیرجان خریداری کرده و خود به ریسیدن و رنگرزی آن اقدام می کنند. نوع گره رایج "گره فارسی" است و نقشه هایی که در بخش حاجی آباد و روستای "درتوجان" بافته می شود نقشه های افشاریه است که به نامهای بوته شاهی، ماه و ستاره ای, سه کله, خشتی, گنبدی, شکارگاه, بچه بغل, سماوری و ... معروف هستند.

خرسک بافی:

خرسک عبارت است از بافت نوعی فرش با پرزهای بلند و درشت بافت که بافت آن با رنگ های بسیار محدود انجام می شود. در بافت سنتی آن از رنگ طبیعی پشم استفاده می شده است. پرز, تار و پود کلفت آن از پشم است و از پود رو استفاده نمی شود. در قدیم از آن به عنوان روانداز استفاده می کرده اند. امروزه از این نوع بافت برای تولید پادری و کناره در اندازه های مختلف استفاده می کنند. نقوش خرسک معمولاً هندسی بوده و بافت آن در روستای "درتوجان" رواج دارد.

شیریکی پیچ:

از دیگر تولیدات استان هرمزگان شیریکی پیچ را می توان نام برد که مرکز تولید آن روستاهای بخش حاجی آباد بوده و دلیل رونق آن همسایگی منطقه با استان کرمان است.

چادرشب بافی:

چادرشب بافی یا "کاربافی" از دیگر صنایع دستی استان هرمزگان است که در روستاهای کلیبی و سرریگان از توابع میناب و روستاهای سیروئیه, احمدیه و فارقان رواج دارد.

چنته بافی:

چنته بافی در منطقه وشاگرد به وسیله دارهای زمینی و توسط زنان انجام می شود.
نقش ها اغلب به صورت هندسی و ذهنی بافت است. اطراف چنته را به وسیله صدف های دریایی و منگوله های رنگی تزئین می کنند. از چنته بیشتر برای تزئین کپرها استفاده می شود.

صنایع دستی دریایی:

همه ساله به هنگام جزر و مد دریا, مقادیر متنابهی از انوع صدف ها, حلزون ها و بقایای آبزیان خلیج فارس در سواحل جزایر متعدد این خلیج (کیش, ابوموسی, لارک, قشم, هرمز و ...) می ریزد که توسط اهالی بومی جمع آوری شده و توسط افراد باذوق از آنها تابلو, مجسمه ها و اشیاء گوناگونی تولید می شود. مواد اولیه مصرفی شامل پوسته حلزون ها, صدف ها, استخوان ماهی, گوش ماهی و مرجان است و برای اتصال قطعات انتخاب شده از چسب بی رنگ استفاده می کنند.بناهای یادبود تاریخی :


1-عمارت فکری ، بندر لنگه
2-قلعه هزاره ، میناب
3-شهر خاربز ، قشم
4-قلعه لشتان ،‌بندر لنگه
5-معبد میترا ، قشم
6-قلعه پرتغالیها ، قشم


بناهای یادبود مذهبی:


1-مسجد جامع قشم ، قشم
2-مسجد ملک ابن عباس ، بندر لنگه


جاذبه های طبیعی :


1-آب گرم گنو ، بندر عباس
2-جزیره کیش ، کیش
3-مناطق حیات وحش حفاظت شده ،‌هرمزگان
4-جزیره قشم ، قشم


فرهنگ و هنر:


1-موزه مردم شناسی
2-مراسم زار ، هرمزگان
3-صنایع دستی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:11  توسط خانم میر  | 

استان قزوین از استان‌های شمال غربی ایران است.

منطقه قزوین در سال ۱۳۷۵ از استان تهران جدا شد و به همراه تاکستان از استان زنجان تشکیل استان تازه‌ای به نام استان قزوین را داد. مساحت این استان حدود ۱۵٬۸۲۰ کیلومتر مربع است و با استان‌های مازندران، گیلان، همدان، زنجان، مرکزی و تهران همسایه است. این استان از استان‌های لرزه‌خیز ایران است.

جمعیت استان قزوین طبق آمار سال ۱۳۸۴ برابر ۱٫۳ میلیون نفر است که از این تعداد ۸۵۰٬۰۰۰ نفر ساکن شهر قزوین هستند.

منطقهتاریخی رودبارالموت و رودبار شهرستان که تا سال ۱۳۷۳ با عنوان رودبار و الموت معروف بود، در قزوین واقع است.

استان قزوین یکی از مناطق عمده تولید فندق، انگور و کشمش در ایران است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] تقسیمات کشوری

این استان، بر پایه واپسین تقسیمات کشوری، دارای ۵ شهرستان، ۱۹ بخش، ۲۳ شهر، ۴۴ دهستان و ۱۵۴۷ روستا است. شهرستان‌های قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و الوند پنج شهرستان موجود در این استانند.

استان قزوین

استان قزوین

مرکز قزوین
شهرستان‌ها آبیک | البرز | بوئین‌زهرا | تاکستان | قزوین
شهرها

آبگرم | آبیک | ارداق | اسفرورین | اقبالیه | الوند | آوج | بوئین‌زهرا | بیدستان | تاکستان | خاکعلی | خرمدشت | دانسفهان | رازمیان | سگزآباد | سیردان | شال | ضیاءآباد | قزوین | کوهین | محمدیه | محمودآباد نمونه | معلم‌کلایه | نرجه 

نقاط دیدنی

آب‌انبار سردار | آرامگاه حمدالله مستوفی | امامزاده حسین قزوین | امامزاده شکرناب | پیغمبرکوه | تپه باستانی خله‌کوه | دروازه درب کوشک | دریاچه اوان | عمارت کلاه‌فرنگی | قلعه الموت | قلعه شمیران | گرمابه‌های آب معدنی آبگرم | مسجدالنبی قزوین 


بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۱ روستاهای کوهین از توابع شهرستان قزوین و بیدستان از توابع دهستان شریف آباد در بخش البرز به شهر ارتقاء یافتند. به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین ، ۱۳ روستا ، مزرعه و مکان از دهستان دشتابی شرقی از بخش دشتابی بویین زهرا انتزاع و به دهستان زهرای بالا از توابع بخش مرکزی این شهرستان الحاق شد. همچنین روستای ولد آباد به دهستان زهرای بالا و روستای مهدی آباد بزرگ به دهستان اقبال غربی و روستاهای سحن آباد و محمود آباد به دهستان زین آباد الحاق شدند . بر پایه ی همین گزارش روستای فروزان از دهستان زرین آباد به دهستان اک از توابع بخش اسفرورین ، روستاهای سوته کش ، شفیع آباد ، کشاباد علیا و سفلی به دهستان اقبال غربی و روستای کوچار به دهستان پیر یوسفیان الحاق شدند.[1]

[ویرایش] سرشناسان قزوین

حمدالله مستوفی

عبید زاکانی

علی‌اکبر دهخدا

ابوالحسن اقبال‌آذر

طاهره قرةالعین

قمرالملوک وزیری

میرزا محمدحسین سیفی قزوینی عمادُالکُتّاب، خوشنویس مشهور

میرعماد حسنی

شیرین نشاط

عارف قزوینی

محمدعلی رجایی

صمد کامبخش

استاد عباس قانع

حمید تقوایی

جمال کریمی راد

دکتر علی‌اکبر صالحی

عباس‌علی کیوان قزوینی

واروژان

جواد مجابی

عنایت‌الله مجیدی

مهدی سحابی

قاسم روبین

کامران فانی

بهاء‌الدین خرمشاهی

یوسف علیخانی

علیرضا خدابخش

بابک بیداری

محسن فرجی

حسن لطفی

جعفر نصیری شهرکی

حسین یعقوبیان

ساعد فارسی رحیم‌آبادی

حسین میثمی

مجید شفیعی

حسین صفاری‌دوست

افراسیاب آقاجانی

بهزاد شیشه‌گران

منوچهر نوذری

علی‌اکبر پگاه قزوینی

ابراهیم امیدلو

دکتر کریم افشار

مهندس عبدالله کلهر

[[مهندس حسین لاچینی[2] ]]

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:9  توسط خانم میر  | 

استان قم در جنوب استان تهران، شمال استان اصفهان و شرق استان مرکزی در ایران واقع شده است. مرکز آن شهر قم است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] موقعیت استان قم

استان قم دارای مساحتی حدود 11238 کیلومتر مربع بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1375، به مرکزیت قم دارای یک شهرستان و یک شهر به نام قم بوده است که پس از آن پنج سکونتگاه بنام جعفریه (گازران سابق)، کهک، قنوات (حاجی آباد لک های سابق)، سلفچگان و دستجرد تبدیل به شهر شده اند. در سال 1375 جعفریه داری 5404 نفر و کهک 2448 نفر، قنوات 6675 نفر و دستجرد 1094 نفر جمعیت داشته‌اند .

[ویرایش] موقعیت شهرستان قم

وسعت این شهرستان برابر با وسعت استان قم می‌باشد و دارای 5 بخش، 10 دهستان و 363 آبادی دارای سکنه است. پنج بخش آن عبارت اند از: جعفرآباد، خلجستان، مرکزی، سلفچگان و کهک می‌باشد .

[ویرایش] شهرها و شهرستان‌ها

استان قم

استان قم

مرکز قم
شهرستان‌ها قم
شهرها

جعفریه | دستجرد | قم | قنوات | کهک 

نقاط دیدنی

بارگاه حضرت معصومه | بازار قم | باغ گنبد سبز | چهل‌اختران | حمام حاج عسگرخان | خانه قدیمی امام خمینی | خانه ملاصدرا | غار وشنوه | قلعه خورآباد | مدرسه فیضیه قم | مسجد جمکران | مسجد صرم 


[ویرایش] اقلیم شهرستان

آب و هوای قم در طبقه بندی اقلیمی کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی (جزو اقلیم کویری و خشک) محسوب می‌شود چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران است. تابستان های آن گرم و خشک و زمستان های آن کم و بیش سرد است اختلاف دمای سالانه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه دارد. علیرغم آب و هوای خشک و نیمه بیابانی این استان مناطق خوش آب وهوایی اطراف شهر قم وجود دارد که برخوردار از آب و هوای سرد کوهستانی بوده و محل مناسبی برای گذران تعطیلات و ایام گرم سال می‌باشد.

[ویرایش] مشخصات جمعیتی و اجتماعی شهرستان

جمعیت شهرستان قم در سال 1375 برابر با 853044 نفر بوده است که 16/91 درصد آن در نقاط شهری ساکن می‌باشد. درقم طوایف (زند، گائینی، شاهسون، لک و...) زندگی می‌کنند.

 • نسبت جنسی 105 مرد به ازای 100 زن
 • بعد متوسط خانواده 4/74 نفر می ‌باشد که در نقاط شهری 4/79 نفر در نقاط روستائی 4/25 نفر می‌ باشد.
 • 99/76 درصد جمعیّت شهرستان مسلمان و مابقی را پیروان دیگر ادیان الهی تشکیل می‌دهند
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:7  توسط خانم میر  | 

استان تهران به مرکزیت شهر تهران، با وسعتی حدود ۱۸۸۱۴ کیلومتر مربّع بین ۳۴ تا ۳۶٫۵ درجه عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غرب به استان مرکزی، از غرب به قزوین و از شرق به استان سمنان محدود است. جمعیت آن در سال ۲۰۰۷، بالغ بر ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.[۱] مرکز آن و به علاوه پایتخت ایران، شهر تهران است. کرج، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر، لار، و جاجرود از دیگر مراکز جمعیتی مهم استان هستند.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] شهرها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها

استان تهران دارای ۱۳ شهرستان، ۴۴ شهر و ۷۸ دهستان است:

استان تهران

استان تهران

مرکز تهران
شهرستان‌ها

اسلام‌شهر | پاکدشت | تهران | دماوند | رباط‌کریم | ری | ساوجبلاغ | شمیرانات | شهریار | فیروزکوه | کرج | نظرآباد | ورامین

شهرها

آبسرد | آبعلی | ارجمند | اسلام‌شهر | اشتهارد | اندیشه | باغستان | باقرشهر | بومهن | پاکدشت | پردیس | پیشوا | تجریش | تهران | جوادآباد | چهارباغ | چهاردانگه | حسن‌آباد | دماوند | رباط‌کریم | رودهن | شاهدشهر | شریف‌آباد | ری | شهریار | شهر جدید هشتگرد | صالح آباد | صباشهر | صفادشت | طالقان | فردوسیه | فشم | فیروزکوه | قدس | قرچک | کرج | کمال‌شهر | کوهسار | کهریزک | کیلان | گرمدره | گلستان | لواسان | ماهدشت | محمدشهر | مشکین‌دشت | ملارد | نسیم‌شهر | نصیرآباد | نظرآباد | وحیدیه | ورامین | هشتگرد 

نقاط دیدنی

آرامگاه بی‌بی‌شهربانو | بازار تهران | برج طغرل | پیست اسکی دیزین | تپه تاریخی میل | تله‌کابین توچال | تنگه واشی | دربند | درکه | سردر باغ ملی | شاه عبدالعظیم | شمس‌العماره | غار یخ‌مراد | فرحزاد | قلعه فیروزکوه | قلعه گبری | کاخ شهرستانک | کاخ گلستان | کاخ مرمر | کاخ نیاوران | کاخ‌های سعدآباد | مسجد سپهسالار | موزه آبگینه | موزه ایران باستان | برج آزادی 

فهرست‌ها: دهستان‌های استان، روستاهای استان


پرچم ایران

بخش‌ها و دهستان‌های استان تهران

بخش‌ها شهرستان اسلام‌شهر
مرکزی

ده عباس | احمدآباد مستوفی

چهاردانگه

فیروزبهرام | چهاردانگه

بخش‌ها شهرستان پاکدشت
مرکزی

حصارامیر | فرون‌آباد | فیلستان

شریف‌آباد

شریف‌آباد | جمال‌آباد | کریم‌آباد

بخش‌ها شهرستان تهران
مرکزی

سولقان | سیاه‌رود

آفتاب

آفتاب | خلازیر

بخش‌ها شهرستان دماوند
مرکزی

ابرشیوه | تاررود | جمع‌آبرود

رودهن

آبعلی | مهرآباد

بخش‌ها شهرستان رباط‌کریم
مرکزی

وهن‌آباد | منجیل‌آباد | امام‌زاده ابوطالب

گلستان

صالح‌آباد | میمنت

بوستان

همدانک | اسماعیل‌آباد

بخش‌ها شهرستان ری
مرکزی

عظیمیه | غنی‌آباد

فشاپویه

حسن‌آباد | کلین

کهریزک

قلعه‌نو | کهریزک

بخش‌ها شهرستان ساوجبلاغ
مرکزی

سعیدآباد | هیو

طالقان

بالاطالقان | میان‌طالقان | پائین‌طالقان

چندار

برغان | چندار

چهارباغ

چهاردانگه | رامجین

بخش‌ها شهرستان شمیرانات
رودبار قصران

رودبار قصران

لواسانات

لواسان بزرگ | لواسان کوچک

بخش‌ها شهرستان شهریار
مرکزی

جوقین | رزکان | فردوس | قائم‌آباد | مویز | سعیدآباد

قدس

دانش | هفت‌جوی

ملارد

اخترآباد | بی‌بی‌سکینه | ملارد

بخش‌ها شهرستان فیروزکوه
مرکزی

حبل‌رود | پشت‌کوه | شهرآباد

ارجمند

قزقانچای | دوبلوک

بخش‌ها شهرستان کرج
مرکزی

گرم‌دره | محمدآباد | کمال‌آباد

اشتهارد

پلنگ‌آباد

آسارا

آدران | آسارا | نسا

بخش‌ها شهرستان نظرآباد
مرکزی

احمدآباد | جمال‌الدین

تنکمان

تنکمان | نجم‌آباد

بخش‌ها شهرستان ورامین
مرکزی

بهنام پازوکی جنوبی | بهنام وسط شمالی

جوادآباد

بهنام عرب جنوبی | بهنام وسط جنوبی

پیشوا

بهنام سوخته جنوبی | عسگریه

قرچک

قشلاق جیتو | ولی‌آباد

فهرست روستاهای استان تهران


جستار وابسته: فهرست روستاهای قدیمی پیرامون تهران

[ویرایش] طبیعت‌گردی

مناطق محبوب گردشگران طبیعت در استان تهران:

طبیعت‌گردی در استان تهران

آبشار پیچ آدران | آبشار دوقلو | آبشار لار | آبعلی (پیست اسکی و چشمه) | ارنگه | اوشان-فَشَم | اوین | پناهگاه پلنگ‌چال | پناهگاه شیرپَلا | جاجرود | چشمه قلعه دختر | چشمه معدنی البرز | چشمه معدنی شاه‌دشت | دربند | درکه | دره جاده چالوس | دره کن - سولقان | دریاچه تار و ممج | دریاچه سد امیرکبیر | دریاچه سد لار | دریاچه سد لَتیان | رودخانه کرج | طالقان‌رود | غار بورنیک | غار بیوک آقا | غار رودافشان | غار گل زرد | غار یخ مراد | فرحزاد | قله کُلَک‌چال | کردان | کوه دماوند | واریان[ویرایش] ناهمواری‌ها

استان تهران در جنوب شرقی مرکز رشته کوههای البرز که در شمال ایران از آذربایجان تا خراسان با جهت غربی- شرقی کشیده شده، قرار دارد. رشته کوههای البرز به سه دیواره تقسیم می‌شود:

 1. دیواره شمالی: ارتفاعات محدودی از این دیواره در استان تهران و بقیه آن در استان مازندران قرار دارد.
 2. دیواره میانی: حد شمالی استان را تشکیل می‌دهد و مرتفع‌ترین قسمت رشته کوههای البرز مرکزی است. کوه دماوند و قله آن به ارتفاع ۵۶۷۱ متر در این قسمت قرار دارد. قلّه دماوند نهمین قله مرتفع دنیا به شمار می‌رود. این دیواره عظیم کوهستانی به صورت کوههای «کندوان» و پس از آن کوههای «طالقان» در شمال غربی استان، تا محل اتصال رود «الموت» به «طالقان رود»، ادامه مییابد. در شمال شرقی نیز این دیواره با نام رشته ارتفاعات فیروزکوه و سوادکوه تا دره رود فیروزکوه(شعبه اصلی حبلهرود) که از جنوب دامنههای شرقی آن میگذرد، امتداد مییابد. در شرق دره فیروزکوه که پس از دریافت شعباتی حبله رود نامیده می‌شود، ارتفاعات «شهمیرزاد» شروع می‌شود.
 3. دیواره جنوبی: سومین بخش از ارتفاعات مرکزی است که رودخانه‌های جاجرود و کرج آن را بریده و به سه قسمت جدا از هم تقسیم نموده است. این سه قسمت عبارت‌اند از:
  1. کوههای لواسانات که بین دره‌های رود دماوند و جاجرود قرار دارند و در شمال به دره «رود لار» محدودند. دنباله این کوهها در شرق جاده آبعلی به نام قره‌داغ و دماوند تا دره حبله رود امتداد یافتهاند.
  2. کوههای شمیرانات که بین سرچشمه‌های جاجرود و کرج قرار دارند و بلندترین نقطه آنها قله توچال با ارتفاع ۳۹۴۳ متر است.
  3. کوههای کهار که از غرب دره رودخانه کرج شروع شده و در جنوب طالقان رود به موازات آن ادامه دارند.

علاوه بر این سه دیوار کوهستانی، در جنوب و شرق دشت تهران کوه‌هایی با ارتفاع کمتر وجود دارند که مهم‌ترین آنها کوه‌های حسن‌آباد و نمک در جنوب و بی‌بی شهربانو و القادر در جنوب شرقی و ارتفاعات قصرفیروزه در شرق است.

[ویرایش] آب و هوا

در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب و هوای متفاوتی شکل گرفته است. سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقش مؤثری دارند:

کویر یا دشت کویر: مناطق خشک مانند دشت قزوین، کویر قم و مناطق خشک استان سمنان که مجاور استان تهران قرار دارند، از عوامل منفی تأثیرگذار بر هوای استان تهران هستند و موجب گرما و خشکی هوا، همراه با گرد و غبار می‌شوند.

رشته کوههای البرز: این رشته کوهها موجب تعدیل آب و هوا می‌شود.

بادهای مرطوب و باران زای غربی: این بادها نقش مؤثری در تعدیل گرمای سوزان بخش کویری دارند، ولی تأثیر آن را خنثی نمیکنند.

استان تهران را می‌توان به سه بخش اقلیمی زیر تقسیم کرد:

 1. ارتفاعات شمالی: بر دامنه‌های جنوبی، بلندیهای البرز مرکزی، در ارتفاعی بالای ۳۰۰۰ متر قرار گرفته و آب و هوایی مرطوب و نیمه مرطوب و سردسیر با زمستانهای بسیار سرد و طولانی دارد. بارزترین نقاط این اقلیم، دماوند و توچال است.
 2. کوهپایه: این اقلیم در ارتفاع دو تا سه هزار متری از سطح دریا قرار گرفته و دارای آب و هوایی نیمه مرطوب و سردسیر و زمستانهایی به نسبت طولانی است. آبعلی، فیروزکوه، دماوند، گلندوک، سد امیرکبیر و دره طالقان در این اقلیم قرار دارند.
 3. نیمه خشک و خشک: با زمستانهای کوتاه و تابستانهای گرم، در ارتفاعات کمتر از ۲۰۰۰ متر واقع شده است. هر چه ارتفاع کاهش مییابد، خشکی محیط بیشتر می‌شود. ورامین، شهریار و جنوب شهرستان کرج در این اقلیم قرار گرفته اند.

هوای تهران در مناطق کوهستانی دارای آب و هوای معتدل و در دشت، نیمه بیابانی است. تهران در مرز شرایط جوی بری و اقیانوسی قرار گرفته و تمایل آن به موقعیت بری بیشتر از وضعیت اقیانوسی است.

[ویرایش] منابع آب

وجود رودخانه‌های دایمی مانند رودخانه کرج، رودخانه جاجرود، رود لار، حبله رود، رود شور یا ابهر رود و طالقان رود موجب شده تا استان تهران از لحاظ منابع آب کمبودی نداشته باشد. بیشترین رودخانه‌های استان از کوههای البرز سرچشمه میگیرند. در استان تهران قناتهای متعددی وجود داشته که در گذشته نه چندان دور در تأمین آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی سهم بسزایی داشته اند. لیکن امروزه با استفاده از امکانات آب لوله کشی که از سدهایی چون سد امیرکبیر، لتیان و لار تأمین می‌شود، آب قنات‌ها و چشمه‌ها فقط برای کشاورزی و آبیاری مصرف می‌شود و فقط بعضی چشمه ها، به ویژه چشمه‌های آب معدنی که بیشتر در شمال شرقی استان متمرکزند، اهمیت سابق خود را حفظ کرده اند. مهم‌ترین این چشمه‌ها عبارت‌اند از: چشمه اعلا دماوند، چشمه قلعه دختر، چشمه آب علی هراز، چشمه وله در گچسر، چشمه شاه دشت کرج، چشمه علی در شهرری، چشمه تیزآب، چشمه گله گیله و....


[ویرایش] استان تهران در گذر زمان

منطقه تهران که در شمال غرب فلات مرکزی ایران قرار گرفته از زمانهای دور و ادوار پیش از تاریخ منطقهای مسکونی بوده و ردپای فرهنگ‌های پیش از تاریخی را در گوشه و کنار آن می‌توان سراغ گرفت. بررسیها و کاوشهای باستانشناسی از یک سده قبل تا به امروز بسیاری از مراکز فرهنگی در دشت تهران را مشخص و معلوم ساخته و نشان می‌دهد که این دشت حداقل از نیمه دوم هزاره دوم (عصر آهن) تا به امروز مسکونی بوده است. از زمانی که شهر تهران در سال ۱۲۰۰ ه.ق توسط آقامحمدخان قاجار به پایتختی ایران برگزیده شد تا به امروز حوادث بی شماری را به خود دیده است. نگاهی می‌اندازیم به تهران تاریخی از گذشته‌های دور تاکنون:

ری: ری یکی از نقاط باستانی ایران با آثاری از هزاره‌های چهارم و پنجم قبل از میلاد است. درباره پیدایش شهر باستانی ری، مانند دیگر شهرهای باستانی، افسانه‌های متفاوتی وجود دارد. بنای آن گاه به شیث بن آدم(ابوالبشر) نسبت داده می‌شود که منوچهر آن را از نو ساخته است و گاه به هوشنگ پسرکیومرث.

واژه ری به صورت (RAGHA) در وندیداد، فرگرد اول، یسنا ۱۹، پاره ۱۸ و (RAGA) در سنگ نبشته بیستون و به صورت (RHAGOE)، (RAGAU)، (RHAGA)، (RHAGEIA)، (RAGES) راگس و راجس و (RAI) سریانی، (RE) ارمنی، و بصورت (RAI)، (RAGH) پهلوی آمده است. در کتاب عهده عتیق کتاب دوم پادشاهان، باب ۱۷، بند ۶ و باب ۱۸، بند ۱۱ از ری یاد شده است و نیز نام ری در آثار یونانی و لاتین و سنگ نبشته‌های باستانی (کتیبه داریوش بزرگ) بر جای مانده است.

نام ری از دوره ساسانیان به بعد بر این شهر گذاشته شد و مردم با آمدن سپاهیان اسلام به دین اسلام گرویدند. در دوره اسلامی ری پناهنگاه فرمانداران بنیامیان بود. بر پایه اسناد و مدارک تاریخی، با آن که شهر ری بر اثر زلزله‌هایی چند (چون زلزله ۲۳۶ ق/ ۸۵۰ یا ۸۵۱ م) ویران شد و یورش ترکان نیز بر آن آسیب‌های فراوان وارد آورد، همچنان پایدار ماند. ری در سال ۶۱۷ ه.ق مورد حمله وحشیانه مغولان قرار گرفت و علاوه بر قتلعام مردم بناهای آن نیز با خاک یکسان شد. ری اندکی بعد از آن دوباره رو به آبادانی گذاشت و بار دیگر در سال ۷۸۶ ه.ق به وسیله سپاهیان تیمور به ویرانهای بدل شد و از آن به بعد روی آبادانی به خود ندید.

ورامین: علاوه بر تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی مربوط به قرون پیش از میلاد، آثار فراوانی از قرون هفتم و هشتم ه.ق در این شهرستان دیده می‌شود. آبادانی ورامین پس از ویرانی ری توسط مغولان و تیموریان شروع شد. مردم ری پس از خرابی این شهر به ورامین نقل مکان کردند. این شهر همواره یکی از مراکز تجمع شیعیان بوده است. ورامین امروزه یکی از شهرهای بزرگ استان تهران به شمار می‌رود و به عنوان یکی از شهرکهای اقماری مطرح بوده است.

کرج: این شهرستان در غرب شهر تهران قرار گرفته و دارای آثار تاریخی بسیار است. آبادانی و توسعه کرج در دوره قاجار و پس از آن صورت گرفت. کاخ سلیمانیه نیز به دستور فتحعلی شاه در آنجا ساخته شد.

دماوند: در کتیبه شاپور و کتیبه پایکولی از زمان نرسی(۲۹۳-۳۰۲ م) از ساتراپ‌های دماوند نام برده شده است. چند دهه قبل نزدیک شهر دماوند دو ظرف سفالین قرمز رنگ بدون پایه به طور اتفاقی به دست آمد، قسمتی از ظرف به شکل سر گوزن بود و نیز در همین مکان دو سکه از فرهاد دوم(۱۳۸ پ.م) و مهرداد دوم(۸۸-۱۲۳ پ.م) اشکانی کشف شد. همچنین روی یک مهر ساسانی که در دماوند کشف شد، نام دمباوند حک شده است. این مهر اکنون در موزه کلکته نگهداری می‌شود. در متون اسلامی نیز نام این محل به صورت دنباوند آمده است. شاهنامه فردوسی را می‌توان در شمار اسناد قدیمی که از دماوند نام برده است، به شمار آورد. فردوسی بارها از این شهر در شاهنامه نام برده و کوه دماوند را آشیانه سیمرغ، آموزنده زال پدر رستم دانسته است. دماوند در سال ۳۰ه.ق در زمان خلافت عثمان به دست مسلمانان فتح شد.

تهران: تاریخ افسانهای تهران به «شیث بنآدم» و «هوشنگ پیشدادی» میرسد. در عهد ساسانیان کیش زرتشت در ری رواج یافت و چندین آتشگاه بزرگ در شمال و جنوب تهران ایجاد شد. آتشگاه نخستین قصران در فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز تهران رو به روی یکی از ارتفاعات کوه توچال قرار داشت.

در فرهنگ آنندراج آمده است: «شهر تهران در قسمت جنوبی شهر حالیه تهران بنا شده و خانههای پستی داشتند که شبیه به غار ولی به تدریج از طرف شمال توسعه یافت و منازل را بیشتر به سرچشمه قنوات نزدیک کردهاند.»

در کتاب «تهران عصر ناصری» آمده است: تهران قبل از قرن شش ه.ق یکی از روستاهای ناچیز و کماهمیت بود و شهر ری که تقریباً در شش کیلومتری تهران قرار داشت، کانون عظیم تمدن و فرهنگ قدیم این خطه به شمار می‌رفت. تا این که با هجوم ویرانگر مغول، جنگهای داخلی، کشمکشهای مذهبی و تفرقه اندازی‌های فرقه‌های مذهبی و... ری رو به ویرانی نهاد.

در کتاب «عجایبالبلدان» آمده است: تهران قریهای است معظم و ولایت ری دارای باغات زیاد به اشجار و ثمرات خوب و فراوان و سکنه در خانه‌های سرداب مانند به سر می‌برند که هر قدر محصور بودنشان امتداد یابد به سبب کثرت آذوقه که از فرط احتیاط ذخیره کردهاند آسودهاند... و دائماً به سلطان عصر یاغی و با عساکر او در کارزار و زد و خوردند، مالیات خود را به مسکوک نمی‌پردازند، بلکه در عوض نقود رایج خروس و مرغ میپردازند.

تا حمله مغول، هنوز هم تهران به صورت قریهای نه چندان معتبر باقی مانده بود و مانند دیگر قراء ری، زیر نظر خوارزمشاهیان اداره می‌شد. «یاقوت حموی» سیاح بزرگ عرب هنگام فرار از دست مغولان در سال ۶۱۷ ه.ق از این قریه یاد کرده است.

با سکونت اهالی ری پس از زلزلههای متناوب و نیز حمله مغولان، تهران به تدریج از شکل روستا بیرون آمد و به شهرکی تبدیل شد که دارای چهار امامزاده و چند بقعه متبرکه بود. به عنوان اولین امامزاده‌های تهران باید از امامزاده زید، یحیی، اسماعیل و سیدنصرالدین نام برد. در این دوره کشاورزی و باغداری توسعه پیدا کرد و این امر نظر مهاجمان و ساکنان روستاهای اطراف تهران را به خود جلب کرد. این وضع تا پایان دورههای ترکمانان و اوایل صفویان دوام یافت.

[]

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:5  توسط خانم میر  | 

استان کرمانشاه در غرب ایران واقع شده‌است. جمعیت این استان بنا بر برآوردهای سال ۲۰۰۶ [1] ۱٬۹۰۲٬۷۶۰ نفر است.

مرکز این استان شهر کرمانشاه است که دارای حدود ۷۶۵٬۰۷۵ نفر جمعیت است [2] که ۱٬۴۱۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

اين استان در گذشته يكی از مراكز ساسانیان بوده‌است و از همین دوره آثار بسیار زیاد و ارزشمندی در این استان مانند تاق بستان،كتيبه بيستون و معبد آناهيتا باقی مانده‌است و در طی سده‌های گوناگون نیز به دلیل جایگاه ویژه راهبردی این شهر دارای اهمیت ویژه‌ای بوده‌است. امروزه نیز از مهم‌ترین شهرهای غرب ایران به شمار می‌رود.

دیوار و ستون های معبد آناهیتا
دیوار و ستون های معبد آناهیتا


کرمانشاه را از دید گوناگونی آب و هوائی و قومی و مذهبی هند ایران لقب داده‌اند چرا که از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است برای نمونه قصر شیرین دارای آب و هوای گرم و سنقر و پاوه دارای آب و هوای سرد و کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل هستند در این استان قومیت‌های کرد, لک, فارس, ترک و عرب در کنار هم زندگی می‌کنند. از دیدگاه مذهبی نیز دارای گونه گونی بسیار زیادی است. به طور مثال پیروان کیشهای شیعه، سنی، اهل حق (یارسانمسیحی (ارمنیآشوری، و یهودی در این استان در کنار هم زندگی آشتی آمیزی دارند.

اکثریت مردم کرمانشاه به زبان کردی و [فارسی] صحبت می‌کنند.


یکی از مهم‌ترین آثار این استان سنگ‌نگاره بیستون است که بزرگ‌ترین سند به جا مانده از روزگار هخامنشیان به شمار می‌رود و به سه زبان توسط داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی بر کوه اسطوره‌ای بیستون حک شده‌است. افزون براین بیستون نماد مهر است چرا که از خود گذشتگی فرهاد، نام این کوه را با عشق جاودانه شیرین و فرهاد که الهام بخش بسیاری از نویسندگان و سرایندگان نامدار ایران همچون نظامی گنجوی بوده درهم سرشته‌است. از همین رو یکی از القاب مهم شهر کرمانشاه (خاک عشق) است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] شهرها و شهرستان‌های استان

استان کرمانشاه از ۱۴ شهرستان تشکیل شده‌است.

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

مرکز کرمانشاه
شهرستان‌ها اسلام‌آباد غرب | پاوه | ثلاث باباجانی | جوانرود | دالاهو | روانسر |سرپل ذهاب | سنقر | صحنه | قصر شیرین | کرمانشاه | کنگاور | گیلان غرب | هرسین
شهرها

ازگله | اسلام‌آباد غرب | باینگان | بیستون | پاوه | تازه‌آباد | جوانرود | حمیل | رباط | روانسر | سرپل ذهاب | سرمست | سطر | سنقر | سومار | صحنه | قصر شیرین | کرمانشاه | کرند | کنگاور | کوزران | گهواره | گیلان غرب | میان‌راهان | نودشه | نوسود | هرسین | هلشی 

نقاط دیدنی

آبشار دربند | بقعه بابایادگار | بیستون | تالاب مشیدان | تکیه معاون‌الملک | چهارطاقی | ریجاب | سراب روانسر | سراب نیلوفر | طاق بستان | غار پرو | غار قوری‌قلعه | قلعه یزدگرد | کاخ ساسانی قصر شیرین | گوردخمه‌های اسحاق‌وند | مجسمه هرکول | مسجد عمادالدوله | نیایشگاه آناهیتا 


[ویرایش] آثار تاریخی

آثار تاریخی استان کرمانشاه را محوطه تاریخی تاقبستان، مجموعه تاریخی بیستون، نیایشگاه آناهیتا، طاق گرا ، قلعه یزدگرد، آنوبانی‌نی، دکان داود، چهارطاقی، بقعه مالک، کاروانسرای ماهیدشت، دخمه مادها (معروف به شیرین و فرهاد) ، دخمه اسحاق‌وند و گودین تپه تشکیل می‌دهند.

مجسمه هرکول در بیستون
مجسمه هرکول در بیستون


از دوران پيش از تاريخ نيز آثار مهمي از دوران پارينه سنگي در بيستون يافت شده كه مربوط به غارهاي شكارچيان، غار مرخرل، و مرتاريك است.علاوه بر اين در غار دو اشكفت در شمال شهر كرمانشاه نيز آثار سكونت انسان‌هاي پارينه سنگي مياني يافت شده است. قديميترين بقاياي استخواني انسان ريختهاي پارينه سنگي كه در ايران يافت شده مربوط به بيستون است. اين قطعه شامل بخشي از يك استخوان ساعد است و در كاوشهاي غار شكارچيان در سال 1949 بوسيله كارلتن كوون بدست آمده است.

[ویرایش] آثار فرهنگی

آثار فرهنگی استان کرمانشاه را بازار کرمانشاه، تکیه معاون الملک، تکیه بیگلربیگی، بقعه بابا یادگار، اویس قرنی، مقبره احمدبن اسحاق قمی، امامزاده احمدبن محمدباقر و مجسمه ی هرکولوآرامگاه میرعبیدالله، مسجد عمادالدوله و سایر مساجد کهن و زیبا تشکیل می‌دهند.

[ویرایش] آثار طبیعی

از آثار طبیعی استان کرمانشاه می‌توان به کوه‌ستانهای دالاهو و شاهو،پراو بیستون دالاخانی امروله، جنگل‌های مرخیل پاوه، چهار زبر، جنگلهای دالاهو سراب‌ها(چشمه های بسیار بزرگ) تاقبستان و سراب نیلوفر،سراب در بند صحنه،چشمه سهراب، سراب گزنهله، سراب فش کنگاور،سراب یاوری، سراب قنبر،سراب نجوبران،سراب هرسینف تالاب هشیلان،غارها قوری قلعه وغار کاوات، غار پراو، پناهگاه حیات‌وحش بیستون و ورمنجه، قلاجه،دشت‌های بیستون و ماهیدشت، دشت کنگاور، دشت کرند اشاره کرد.

[ویرایش] مراکز آموزشی


[ویرایش] جستارهای وابسته

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 12:0  توسط خانم میر  | 

شیراز مرکز استان فارس در جنوب غربی ایران است و بیش از هزار سال است که مرکز مهم داد و ستد میباشد. ناحیه‌ شیراز از زمان‌های‌ قدیم‌ دارای‌ اهمیت‌ و اعتبار بوده‌ و نام آن اولین بار در الواح ایلامی متعلق به ۴۰۰۰ سال پیش آورده شده‌است. [۱] در دوره زندیه و در دوره کوتاهی در زمان سلطنت سلسله صفاریان شیراز پایتخت ایران و همچنین در آغاز سلطنت سلسله قاجاریه به عنوان مرکز جنوب کشور بوده‌است. در قرن سیزدهم میلادی بعلت ذوق و هنر حکمرانان آن، شیراز به مرکز فرهنگ و هنر ایران تبدیل شد. این شهر دارای جاذبه‌های توریستی فراوانیست و به عنوان شهر شعر، شراب و گل معروف است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:58  توسط خانم میر  | 

ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی ایران و همچنین مرکز شهرستان ارومیه است. در دوره رضاشاه پهلوی نام رضائیه بر آن گذاشتند که تا پایان حکومت پهلوی به این نام خوانده می‌شد. پس از انقلاب ایران دوباره به نام پیشین یعنی ارومیه تغییر نام داد .مردم این شهر به زبان کردی و ترکی آذری صحبت می کنند.

قدمت آن به ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد. این شهر امروزه دارای فرودگاه فعال بین المللی است.


[ویرایش] نام ارومیه

در مورد نام این شهر روایت‌های گوناگونی بیان شده است برپایه منابع و متون کهن نام اصلی این شهر «چیچست» بوده‌است. نام ارومیه از دو واژه «اور+میه» تشکیل یافته است که «اور» به معنی جا و مکان و «میه» به زبان آشوری یعنی آب.[1][2]

[ویرایش] جایگاه

ارومیه در جلگه گسترده و سرسبزی به درازای ۷۰ کیلومتر و به پهنای ۳۰ کیلومتر واقع شده که اطراف آن تا کیلومترها پوشیده از باغات انگور و سیب و کشتزار است. دریاچه ارومیه در شرق و دریاچه مارمیشلو در غرب این شهر قرار دارد. این شهر به علت آب و هوای معتدل و داشتن مناظر زیبا یکی از شهرهای گردشگری ایران است. جمعیت این شهرستان ۷۲۵۰۰۸ نفر می‌باشد[نیاز به ذکر منبع] و جمعیت شهر در سال 2005 787254[3] پیش‌بینی شده‌است. بلندی آن از سطح دریا ۱۲۶۷ متر است.


استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

مرکز ارومیه
شهرستان‌ها

ارومیه | اشنویه | بوکان | پیرانشهر | تکاب | چالدران | خوی | سردشت | سلماس | شاهین‌دژ | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده

شهرها

ارومیه | اشنویه | آواجیق | ایواوغلی | باروق | بازرگان | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تازه‌شهر | تکاب | چهاربرج | خوی | ربط | سردشت | سرو | سلماس | سیلوانه | سیمینه | سیه‌چشمه | شاهین‌دژ | شوط | فیرورق | قره‌ضیاءالدین | قوشچی | کشاورز | گردکشانه | ماکو | محمدیار | محمودآباد | مهاباد | میاندوآب | میرآباد | نالوس | نقده | نوشین |

نقاط دیدنی

آبشار شلماش | بازار خوی | پل قطور | پیست اسکی خوشاکو | تپه حسنلو | تخت سلیمان | دخمه سنگی فرهاد | دریاچه ارومیه | دژ بسطام | سد زرینه‌رود | غار سهولان | غار فخریگاه | فقرگاه | قره‌کلیسا | کاخ و موزه باغچه‌جوق | کتیبه کله‌شین | کلیسای ننه‌مریم | گردشگاه بند | گردشگاه سیر | مسجد سردار | موزه ارومیه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:51  توسط خانم میر  | 

استان یَزد از استان‌های ایران است. مرکز آن شهر یزد است.

یزد منطقه‌ای خشک و بیابانی است.

گروه بزرگی از زرتشتیان ایران در استان یزد زندگی می‌کنند.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] کشاورزی

به دلیل خشکی آب و هوا و اندک بودن میزان بارندگی بین استان‌های ایران کمترین اراضی کشاورزی در یزد قرار دارد. عمده محصولات کشاورزی یزد شامل خرما-پسته و گندم است. به علت کم‌آبی این استان بیشتر جنبه صنعتی دارد.

[ویرایش] صنعت

استان یزد استانی صنعتی است که صنعت بافندگی آن از شهرت زیادی برخوردار است. صنعت شیرینی‌سازی در استان یزد از قدمتی دیرینه برخوردار است و محصولات آن صاحب شهرتی شده‌اند که از مرزهای ایران فراتر رفته است. مهم‌ترین شیرینی‌جات یزدی با نام‌های قطاب، پشمک و باقلوا شهرت دارند.

بیشترین تولیدات واحدهای صنعتی شهر را منسوجات، کاشی و سرامیک و فرش ماشینی تشکیل می‌دهد. واحدهای صنعتی استان یزد عمدتاً در شهرک‌های صنعتی یزد و میبد متمرکز شده‌اند. همچنین یزد دارای معادن زیادی است که مهم‌ترین آنها معدن سنگ آهن چادرملو و چغارت و معدن سرب و روی کوشک هستند. معادن غنی اورانیوم نیز در اواخر دهه ۸۰ در منطقه ساغند یزد کشف شده‌است. [نیاز به ذکر منبع] جمعیت استان یزد در سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود 900 هزار نفر ثبت شده‌است. هم اینک برق استان یزد توسط شرکت برق منطقه ای یزد که از سال 1368 تأسیس گردیده است تامین می شود . این شرکت با فروش بیش از52 درصد از فروش کل خود در سال به مشترکین صنعتی ( بالغ بر 3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در سال 85 )سهم مهمی را در صنعتی شدن استان ایفا نموده است . بنابراين این استان را می توان به عنوان یک قطب صنعتی کشور ایران محسوب نمود.

[ویرایش] تاریخ و فرهنگ

استان يزد از سرزمين‌های تاريخی است که در ميان ايالتهای قديمی و بزرگ پارس، اصفهان، کرمان و خراسان قرار داشته است. آبادی نشينی در اين منطقه از قدمت طولانی برخوردار است. اين سرزمين از گذرگاههای مهم در ادوار تاريخی محسوب می‌شده است. اين ناحيه در دوره هخامنشيان از راههای معتبر موسسه های راهداری، مراکز پستی و چاپاری برخوردار بوده است. راهداری در يزد قديم چنان اهميتی داشت که خاندان آل مظفر از منصب راهداری ناحيه ميبد به پادشاهی رسيدند. با این‌همه اين استان از درگيري‌ها و جنگ‌های تاريخ کشور ايران تا حدودی ايمنی داشته است. صعب‌العبور بودن راه‌ها به همراه محدوديت منابع آبی مانع عمده تسخير اين منطقه توسط بعضی از حکومتهای بزرگ و کوچک حاشيه و پيرامون اين منطقه در طول تاريخ بوده است.

وجود آثاری از مهر و آناهيتا، ايساتيس و هخامنشی و زندان اسکندر و برج و بارو و کهن درهای بزرگ و عظيم و پناهگاههای متعدد و موبدان و سران ساسانی و ابنيه و يادگارهای بعد از اسلام نظير مساجد و امامزاده‌ها و مزارها نشانگر فرهنگ و تمدن قبل و بعد از دوره اسلامی بوده است.

[ویرایش] اماکن دیدنی استان یزد

مقبرهسیدرکن الدین - مقبره سید شمس الدین - آب انبار شش بادگیر - آتشکدهُ یزدان - میدان امیر چخماق - باغ گلشن طبس - پیر سبز چک چک - خانه ی لاری ها - دخمه ی زرتشتیان - رباط ساغند - زندان اسکندر -سرو کهن ابرکوه - غار چهار طاقی - قلعه ی مروست - قلعه ی ندوشن - مسجد جامع کبیر یزد -مسجد ريگ مجومرد(قرن هشتم اين مسجد تا سال 1369 شمسي در زير رشن مدفون بود ودر انسال كشف شد) -مجموعه باغ وزير حجت اباد رضوانشهر مسجد شاه ولی - میدان و حمام خان - باغ دولت آباد - مسجد فهرج.

همچنین از مناطق خوش آب وهوای استان مهریز، تفت، ده بالا، طزرجان و غربال‌بیز هستند.

[ویرایش] شهرستان‌ها

استان یزد

استان یزد

مرکز یزد
شهرستان‌ها ابرکوه | اردکان | بافق | تفت | خاتم | صدوق | طبس | مهریز | مِیبُد | یزد
شهرها

ابرکوه | احمدآباد | اردکان | اشکذر | بافق | بهاباد | تفت | حمیدیا | خضرآباد | دیهوک | زارچ | شاهدیه | طبس | عشق‌آباد | عقدا | مروست | مهردشت | مهریز | میبد | ندوشن | نیر | هرات | یزد 

نقاط دیدنی

آب‌انبار شش‌بادگیر | آتشکده یزدان | امیرچقماق | باغ گلشن طبس | پیر سبز چک‌چک | خانه لاری‌ها | دخمه زرتشتیان | رباط ساغند | زندان اسکندر | سرو کهن ابرکوه | غار چهارطاقی | قلعه مروست | قلعه ندوشن | مسجد جامع کبیر یزد | مسجد شاه‌ولی | میدان و حمام خان 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:48  توسط خانم میر  | 

استان مرکزی تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. این استان از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان‌های لرستان و اصفهان و از شرق به استان‌های تهران، قم و اصفهان محدود است. این استان با مساحتی معادل ۲۹٬۵۳۰ کیلومتر مربع حدود ۱،۸۲ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری درسال ۱۳۷۵، استان مرکزی دارای ۸ شهرستان، ۱۵ بخش، ۱۹ شهر، ۶۰ دهستان و ۱٬۳۹۴ آبادی دارای سکنه و ۴۶ آبادی خالی از سکنه است. مرکز این استان شهر اراک است. شهرهای مهم این استان عبارت‌اند از: خمین، ساوه، محلات، دلیجان، تفرش، شازند و آشتیان و اراک.

[ویرایش] شهرها و شهرستان‌ها

استان مرکزی

استان مرکزی

مرکز اراک
شهرستان‌ها

آشتیان | اراک | تفرش | خمین | دلیجان | زرندیه | ساوه | شازند | کمیجان | محلات

شهرها

اراک | آستانه | آشتیان | پرندک | تفرش | توره | خمین | خنداب | داودآباد | دلیجان | رازقان | زاویه | ساوه | سنجان | شازند | غرق‌آباد | فرمهین | قورچی‌باشی | کرهرود | کمیجان | مأمونیه | محلات | میلاجرد | نراق | نوبران | نیمور | هندودر 

نقاط دیدنی

آتشکده خورهه | آرامگاه پرفسور حسابی | بازار اراک | گلستان‌های محلات | تپه تاریخی آوه | خانه خمینی | روستای هزاوه | سد پانزده خرداد | سراب عمارت | غار چال‌نخجیر | غار آزادخان | قلعه مستوفی‌الممالک | کاروانسرای دودهک | مجموعه تاریخی نراق | مدرسه سپهدار | مسجد شش‌ناوه | یخچال مهدی‌آباد 


[ویرایش] صنایع دستی

در اکثر شهرستان‌های استان مرکزی صنایع مختلف دستی وجود دارند که عمدتاً خاص عشایر منطقه‌اند. عشایری که در محدوده استان زندگی می‌کنند، بومی منطقه نیستند و اکثر آنها از نواحی دیگر به این منطقه مهاجرت کرده و سکنی گزیده‌اند. مهم‌ترین گروه‌های ایلی استان شامل شاهسون‌ها، ایل کله کویی، ایل میش مس (مست)، ایل خلج، ایل راوه و ایل کرد (کلهر) هستند که به ویژه زنان و دختران انواع صنایع دستی را تولید می‌کنند.مهم‌ترین صنعت دستی استان فرش است که فرش ساروق از شهرتی جهانی برخوردار است. علاوه بر آن گیوه که نوعی پاپوش دستدوز تولید شده از نخهای قالیست از جمله صنایع دستی در خور توجه این استان است که در سنجان و وفس تولید می‌شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:46  توسط خانم میر  | 

اصفهانimg/daneshnameh_up/8/8b/Esfahan.jpg
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

استان اصفهان با مساحتی حدود 105937 کیلومتر مربع بین 30 درجه و 43 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی خط استوا و 49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و31 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد . این استان که در مرکز ایران واقع شده است از شمال به استانهای مرکزی , قم و سمنان ؛ ازجنوب به استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ؛ از شرق به استانهای لرستان و چهارمحال بختیاری محدود است . بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ، این استان دارای 17 شهرستان , 60 شهر ، 37 بخش و 116 دهستان و مرکز آن اصفهان است .


جغرافیای تاریخی استاندر ادوار پیش , اصفهان نقش پلی را داشت که قسمتهای کم ارتفاع شرق فلات ایران را با سرزمین های کوهستانی غرب مرتبط می ساخت و برای اطراق سرمازدگان کوهستان غرب و گرمازدگان و خستگان هوای خشک شرق , محل مناسب و مطلوبی بود . از اصفهان قبل از اسلام ، یعنی دوره حکومت مادها و دوره شاهنشاهی هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان اطلاعات زیادی در دست نیست و از آن دوره ها , آثار قابل توجهی بر جای نمانده است . آنچه مسلم است , استقرار جلگه اصفهان درمیان بیابان ها و کوه های خشک مرکزی ایران از یک طرف و اهمیت و موقعیت ارتباطی خاص آن در مرکز فلات پهناور ایران از طرف دیگر , تاریخ و سابقه آن را به سابقه و قدمت کشور ایران مرتبط کرده است . پیش از برپایی پادشاهی مادها , اصفهان حد شرقی ممالکی بوده است که بابلی ها از آن اطلاع داشته اند و به احتمال قوی جزو ناحیه ( انزان) یا (انشان) بوده است .
استان اصفهان یکی از بزرگترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع دستی ایران محسوب می شود. این استان از قدیم الایام مهد هنرهای زیبا و صنایع ظریفه بوده است. تزئینات آجری، کاشی کاری، گچ بری و انواع خط در آثار تاریخی اصفهان، از حدود قرنها پیش تا دوره معاصر، بر اطراف و جوانب مناره ها و داخل و خارج مساجد، قصرها و هنرهای زری دوزی و قلم کاری، ترمه و نقره کاری و تذهیب و تحریر انواع کتاب، قرآن و قطعات نگارگری و نقاشی جملگی به مرکزیت هنری اصفهان گواهی می دهند.
سیم کشی، زرکشی، زربافی, گلابتون دوزی، پولک دوزی، زنجیره بافی، قالی بافی و نساجی از صنایع دستی رایج اصفهان است. این صنایع در عهد شاهان صفوی رونق فراوان داشت. در دوران قاجاریه ، بازار صنایع دستی در اصفهان از رونق افتاد. ولی بعد از انقلاب مشروطه باز توسعه یافت. به طور کلی طرح و نقش عموم مصنوعات دستی اصفهان اعم از فرش و قلمکار و ظروف قلم زنی و کاشی، دوختنی های روی پارچه تحت تاثیر طرحهای تزئینی دوران صفویه قراردارد و طراحان اصفهان، به نسبت قدرت درک و مهارت خود از آثار قدیمی اقتباس می کنند و با خلاقیت خود، آنها را زیباتر می سازند. در حال حاضر اهم صنایع دستی استان عبارتنداز:


صنایع دستی استان اصفهانشهرستانها
1-اردستان
2-اصفهان
3-فلاورجان
4-فریدان ( داران)
5-فریدون شهر
6-گلپایگان
7-کاشان
8-خوانسار
9-خمینی شهر
10-نائین
11-نجف آباد
12-نطنز
13-شاهرضا ( قمشه )
14- سمیرمیناهای یادبود تاریخی1-مدرسه آقابزرگ ، کاشان
2-عمارت عالی قاپو
3-تالار اشرف ،اصفهان
4-خانه بروجردیها ،کاشان
5-مدرسه چهار باغ،اصفهان
6-کاخ چهل ستون ، اصفهان
7-کبوترخانه ، اصفهان
8-بازار اصفهان ، اصفهان
9-باغ و عمارت فین ، کاشان
10-پل خواجو ، اصفهان
11-کاخ هشت بهشت ، اصفهان
12-پل مارنان ، اصفهان
13-قلعه نارنج یا نارین ،اصفهان
14-پل شهرستان ، اصفهان
15-تپه های سیلک ، کاشان
16-پل سی و سی پل (33 طاق قوسی ) ، اصفهانبناهای یادبود مذهبی1-مسجد جامع عباسی (امام) ، اصفهان
2-مسجد جامع اردستان ، اصفهان
3-مسجد جامع اصفهان ، اصفهان
4-امامزاده هلال بن علی ، کاشان
5-امامزاده شاهزاده ابراهیم ، کاشان
6-مسجد شیخ لطف الله ، اصفهان
7-کلیسای وانک ، اصفهان
8-مسجد جامع زواره ، زوارهفرهنگ و هنر1-روستای ابیانه ، کاشان
2-موزه چهل ستون ، اصفهان
3-صنایع دستی
4-موزه ملی کاشان ، کاشان

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:44  توسط خانم میر  | 

ويژگيهاي استان كرمان


ويژگيهاي جغرافيايي

استان كرمان با مساحتي در حدود 181716 كيلومتر مربع بين 25 درجه و 55 دقيقه تا 32 درجه عرض شمالي و 53 درجه و 26 دقيقه تا 59 درجه و 29 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. حد شمالي استان كرمان به استانهاي خراسان ، يزد و حد جنوبي به استان هرمزگان، حد شرقي به استان سيستان و بلوچستان و حد غربي آن به استان فارس محدود است.
استان كرمان با دربرگرفتن حدود 11 درصد از مساحت كشور بخش وسيعي از پيكر جنوب شرقي فلات مركزي ايران را مي پوشاند و بدان واسطه كليه فعل و انفعالات پيچيده و خشن طبيعي مربوط به شرايط آب و هوايي خشك و شديد كويري را دارد. اما از آنجايي كه دو سوم اين سرزمين را كوهها مي پوشانند. وجود گستره وسيع ارتفاعات از نفوذ و تسلط كامل شرايط مرگبار كويري ( كوير لوت) بر پهنه كرمان تا حد قابل ملاحظه اي كاسته است.

تقسيمات كشوري

در حال حاضر استان داراي 16 شهرستان، 39 بخش، 53 شهر،143 دهستان و 5937 آ‌بادي مسكوني بوده است. شهرستانهاي استان عبارتند از: كرمان، سيرجان، رفسنجان، شهر بابك، بافت، بردسير، بم، زرند، كهنوج، جيرفت، راور، منوجان ، عنبرآباد ، قلعه گنج .

اقليم آب و هوا

قليم استان كرمان از نظر تقسيم بنديهاي اقليمي جزو اقليم نيمه خشك بياباني گرم محسوب گرديده است. اين استان در محل تلاقي رشته كوههاي مرتفع زاگرس و مركزي ايران به طول تقريبا 160 كيلومتر واقع شده است و عرض اين كوير كرمان را از سيستان و بلوچستان جدا مي كند. اين تلاقي استثنايي بين بلندي و پستي، بين ناحيه كوهستاني و كويري، بين گرمي و سردي ويژگيهاي محيطي كم نظير و اوضاع طبيعي خاصي را به وجود آورده است كه در كمتر منطقه اي از فلات استثنايي ايران مي تواند مشاهده كرد. امتداد سلسله جبال زاگرس و كوههاي مركزي، استان پهناور كرمان را به دو بخش متمايز خشك كويري و معتدل كوهپايه اي تفكيك نموده كه در تلاقي با يكديگر از لحاظ اقليمي سه منطقه كويري و حاشيه كويري، گرمسيري و سردسيري و كوهستاني را شكل داده اند. به همين دليل از معدود مناطقي است كه داراي چهره هاي گوناگون محيطي و طبيعي مي باشد.  ميزان متوسط بارندگي ساليانه استان كرمان 145 ميليمتر و ميزان نزولات جوي وارده بر پهنه استان نزديك به 27 ميليارد متر مكعب برآورد گرديده است .

 

كوه ها

مهمترين كوههاي استان عبارتند از: كوههاي هزار با ارتفاع 4465 متر، لاله زار 4351 متر، جرپار 4135 متر،چهارگنبد 4000متر، پلوار 4233 متر، جغتان 3957 متر، بحر آسمان 3886 متر،باغ(كوهبان) 3775 متر، جبالبارز 3741 متر و خبر 3845 متر. بلندترين قله استان چهل تن با ارتفاع 4465 متر مي باشد كه در رشته كوه هزار واقع شده اين قله بلندترين قله جنوب كشور و چهارمن قله مرتفع كشور محسوب مي شود.
كم ارتفاع ترين نقاط استان در هامون جازموريان است كه حدود 350 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. ارتفاعات استان كرمان، ادامه سلسله جبال زاگرس مي باشد كه از شمال غربي به جنوب شرقي استان امتداد يافته اند.

درياچه ها

درياچه هاي استان عبارتند از: درياچه جازموريان، باتلاق بافق، باتلاق گاو خوني و حوزه آبريز حاشيه كوير لوت. مهمترين درياچه استان، درياچه جازموريان است كه با ارتفاع حدود 360 متر از سطح دريا و عمق نيم تا يك متر در مراتع پر آبي و وسعت 1770 كيلومتر مربع در حداكثر پر ابي محاسبه شده است.

رودخانه ها

هليل رود در جيرفت با 840 كيلومتر مربع مساحت حوزه آبريز مهمترين رودخانه دائمي استان است كه از كوههاي بافت سرچشمه مي گيرد. رودخانه شور، نساء و تهرود در بم، خبر در بافت، آب بخشا در بردسير، راور در منطقه راور، چاري و هفت كوسك در منطقه باغين رودخانه تنگوئيه يا پلنگي در سيرجان و رودخانه هاي شهداد، سيرچ و ده بكري جاري هستند كه جمعا 16 رشته رودخانه هاي دائمي استان را تشكيل مي دهند.

ويژگيهاي انساني

خصوصيات جمعيتي: در حال حاضر جمعيت  استان 2300000 نفر بوده است كه 1330000 نفر در مناطق شهري و 950 هزار نفر در مناطق روستايي و عشايري زندگي مي كنند .

خصوصيات فرهنگي

زبان:

 زبان مردم كرمان فارسي با گويش كرماني است. ايلات و عشاير كه امروز بخش كوچكي از جمعيت استان را در بر ميگيرند(حدود 5/2 درصد) و در مناطق بافت- كهنوج- جيرفت- سيرجان- بردسير و بم پراكنده اند- برحسب خاستگاه قومي خود به زبانهاي فارسي- تركي- لري و بلوچي سخن مي گويند. در نقاط شهري و روستايي استان پيش از 99 درصد مردم و در مناطق عشايري در حدود 8/96 درصد مردم به زبان فارسي سخن مي گويند.

دين:

توزيع نسبي جمعيت بر حسب دين در استان كرمان براساس آمار سرشماري 1375 بيانگر اين مطلب است كه  68/99 درصد مسلمان، 7% زرتشتي، 1% كليمي، 1% مسيحي ، 23% آمار اظهار نشده است.

سابقه مدنيت:


سرزمين كهنسال و پهناور كرمان در فلات ايران - يكي از قديميترين كانونهاي مدنيت به شمار مي آيد. كشف دست آفريده هاي متنوع سنگي، سفالي و فلزي از هزاره هاي پنجم بيش از ميلاد مسيح(ع) از تپه هاو دشت هاي اين سامان بيانگر آن است و كشف آثار گوناگون هنري و صنعتي در تپه يحيي( دره موغان بافت) تل ابليس( جنوب كرمان) آقوس شهداد، ويرانه هاي شهر دقيانوس جيرفت، گواه ظهور اولين تجليات زندگي اجتماعي در اين پهنه از زمين مي باشند.
بقاياي آباديها و قلعه هاي كوچك و بزرگ در حاشيه روستاها و شهرهاي امروز استان كرمان نشان از آن است كه اين سرزمين در قلب جنوب شرقي ايران نه تنها كانون اولين تجمعات انساني بوده، بلكه يكي از مراكز مهم مدنيت و شكل گيري روستاها، شهرها و همچنين قلمروهاي حكومتي بوده است. كرمان يكي از كانونهاي اوليه مدنيت بوده و مردم اين سامان كه الواح سومري از آنان با نام ماگان ياد كرده نه تنها در زمينه كشاورزي، صنعت و هنر پيشرفته بوده اند بلكه با ديگر جوامع و تمدنها از جمله تمدنهاي بين النهرين، ماوراءالنهر و دره سند رابطه داشته اند.
كرمان در گذشته از سرزمين هاي با اهميت ايران به شمار مي رفته است كه بنادر و جزاير و سواحل جنوب شرقي در حيطه حكومتي آن قرار داشته است. بسياري از آداب و رسوم و معماري پيشينيان در اين سرزمين همچنان حفظ شده است. ارگ بزرگ بم يكي از آثار مهم تاريخي استان بشمار ميرود. بازار ابراهيم خان كرمان كه يكي از معروفترين بازارهاي ايران است در دوره زنديه ساخته شده است. مجموعه گنج علي خان نيز كه در دوره صفويه احداث شده از آثار با ارزش تاريخي استان بشمار مي رود.

ويژگيهاي اقتصادي استان

 بخش كشاورزي استان

از زمانهاي خيلي قديم در استان كرمان اجتماعات بزرگ انساني وجود داشته است . شهر قديمي بم ( ارگ بم ) شهر دقيانوس ، تل ابليس ، شهر گواشير ، كارمانيا ، ميمند و شهر بابك از پيشينه تاريخي چند هزار ساله برخوردارند . بر اساس روايات تاريخي پسته از زمان صفويه و مركبات حدود 5/1 تا 2 قرن قبل به استان وارد شده اند . در بم از قديم نخل وجود داشته است .
وجود ابزار سنگي كه از آنها در استخراج معادن در جنوب شرقي استان استفاده مي شده ، نشانه اي از قدمت اجتماعات انساني و فعاليت آنها در كشاورزي منطقه است و بطور كلي بر اساس مدارك باستان شناسي دست كم در پنج هزار سال پيش از ميلاد مسيح در استان كرمان فعاليت كشاورزي انجام ميشده است .
در استان كرمان به علت تنوع آب و هوايي انواع محصولات كشاورزي و باغي كشت مي گردد . و حدود 30 درصد سطح باغهاي كشور را به خود اختصاص داده است . مهمترين محصولات باغي آن عبارتند از پسته ، خرما ، مركبات و در نواحي كوهستاني و كوهپايه اي انواع درختان ميوه دانه دار و هسته دار و ميوه هاي خشك مانند گردو و بادام .
پسته با سطحي بيش از 43990 هزار هكتار ، كشت غالب استان را تشكيل مي دهد و بيشترين درآمد و سود را نصيب باغداران مي نمايد .
سطح زير كشت خرما نيز به علت درآمد و سودي كه در سالهاي باروري دارد رو به گسترش بوده و محصول غالب مناطق نيمه گرمسير استان مي باشد و اگر امكانات صدور محصول خرما از طريق بازاريابي فراهم شود و يا صنايع تبديلي و جنبي وابسته به آن در مناطق احداث گردد در توسعه اقتصادي استان نقش مهمي را ايفا خواهد كرد .
مركبات استان به علت شرايط آب و هوايي در مقايسه با مركبات ساير نقاط كشور از كيفيت بهتري برخوردار است .
سطح زير كشت محصولات سالانه استان نيز برابر 78/2 درصد از كل كشور مي باشد كه در رتبه پانزدهم قرار گرفته است در بين محصولات سالانه محصولات جاليزي و صيفي استان به علت شرايط مناسب آب و هوايي شهرستانهاي جيرفت و كهنوج از اهميت خاصي برخوردار است و بيشترين سطح زير كشت كشور را به خود اختصاص داده است .

محصولات زراعي

كل سطح زير كشت زراعي استان در سال 84- 83  برابر 338440هكتار است و با توليدي برابر 3672720 تن كه رتبه شانزدهم كشور را دارا مي باشد .

87/8 درصد از وسعت كشور زير كشت محصولات كشاورزي است كه از اين مقدار 83 درصد به سطح زير كشت محصولات زراعي اختصاص دارد .

8/4 درصد مساحت استان شامل اراضي قابل كشت است كه از اين ميزان 41 درصد به سطح زير كشت محصولات زراعي اختصاص دارد .  

 

سطح زير كشت و ميزان توليد محصولات عمده زراعي استان كرمان سال زراعي 84-83

نوع محصول سطح زير كشت (هكتار) ميزان توليد (تن) عملكرد (كيلوگرم)
ذرت دانه اي 14389 2/112928 23/7848
آفتاب گردان 2816 8/3307 64/1174
پنبه 3060 7705 97/2517
جوآبي 22600 57794 26/2557
چغندرقند 3140 79900 86/25445
سيب زميني 5128 120203 52/23440
گندم آبي 69400 4/225536 8/3249
هندوانه 5/7250 3/182626 1/25188
يونجه 35895 319888 77/8911
ساير محصولات زراعي 5/57286 72/246594 -
جمع كل 185070 22/1356483 -

 

سطح زير كشت و ميزان توليد محصولات زراعي استان كرمان به تفكيك شهرستان  سال زراعي 84 - 83

نام شهرستان سطح زير كشت (هكتار) درصد ميزان توليد (تن) درصد
بافت 68297 36 7/419688 93/30
بم 20470 11 174645 87/12
بردسير 34213 18 5/318885 5/23
سيرجان 16015 9 100712 42/7
شهربابك 5/6661 4 94/42673 14/3
زرند 5313 3 5/32303 38/2
راور 5280 3 5/52215 84/3
كوهبنان 3272 2 5/16461 2/1
رفسنجان 5/1564 1 1/6453 47/0
كزمان 23984 13 48/192444 18/14
جمع استان 185070 100 22/1356483 100

 

سطح زير كشت و ميزان توليد كليه محصولات  زراعي استان كرمان سال زراعي 84-83

رديف نوع محصول سطح زير كشت (هكتار) ميزان توليد (تن) عملكرد (كيلوگرم/هكتار)
1 ارزن 3480 50/4578 17/1846
2 ذرت دانه اي 14389 20/112928 23/7848
3 اسپرس 3650 15425 75/5820
4 آفتابگردان 2816 80/3307 64/1174
5 انواع كدو 276 4616 64/16724
6 انواع لوبيا 312 38/453 14/1453
7 باقلا 20 40 2000
8 بادمجان 344 3423 58/9950
9 پنبه 3060 7705 97/2517
10 پياز 60/804 18315 86/22762
11 جو آبي 22600 57794 26/2557
12 جو ديم 100 130 1300
13 جو علوفه اي 2239 45452 31/30391
14 چغند رقند 3140 79900 86/25445
15 چغند رلبويي 3 54 27000
16 خربزه 50/703 40/11366 93/16156
17 خطمي 65 80/26 31/413
18 خير 10/874 20/9253 97/10585
19 ذرت علوفه اي 1985 65069 45/34793
20 سبزيجات 948 30/11079 30/11678
21 سير 40/460 80/4219 51/9165
22 سيب زميني 5128 120203 53/23440
23 شلغم 250 50/6837 27350
24 طالبي و گرمك 814 10394 04/12769
25 عدس 70/940 94/1043 75/1109
26 كنجد 840 20/833 90/991
27 گل رنگ 246 324 07/1317
28 گندم آبي 69400 40/225536 80/3349
29 گندم ديم 150 240 1600
30 گوجه فرنگي 713 9200 23/12903
31 ماش 77 30/93 69/1211
32 نخود آبي 1800 2294 44/1274
33 هندوانه 50/7250 30/182626 10/25188
34 هويج علوفه اي 254 5515 60/21712
35 يونجه 35895 319888 77/8911
36 كلزا 721 80/1189 21/1650
37 هويج 48 775 83/16145
38 چغندر علوفه اي 271 8895 88/32822
39 محصولات گلخانه اي 50/12 50/1462 117000
جمع كل 185070 22/1356483  

 

 محصولات باغي
سطح زير كشت محصولات باغي استان در سال84  - 83  برابر با 485891 هكتار بوده است كه با توليدي برابر 1190552 تن رتبه اول كشور را دارا مي باشد ( يك پنج باغات كشور ) شايان ذكر است 87/8 درصد از وسعت كشور زير كشت محصولات كشاورزي است كه از اين مقدار 7/16 درصد به سطح زير كشت محصولات باغي اختصاص دارد .

8/4 درصد مساحت استان شامل اراضي قابل كشت است كه از اين ميزان 7/58 درصد به سطح زير كشت محصولات باغي اختصاص دارد .
جدول زير وضعيت توليد و سطح زير كشت محصولات باغي استان را نشان مي دهد .

 

سطح زير كشت و ميزان توليد محصولات عمده باغي استان كرمان سال زراعي 84-83

نوع محصول      سطح زير كشت                   نهال (هكتار) سطح زير كشت بارور (هكتار) ميزان توليد(تن) عملكرد(كيلوگرم)
پسته 43990 258544 148214 573
گردو 4904 12191 26044 3/2136
خرما 5597 19019 139005 7309
بادام 5832 10297 8/6618 643
مركبات 1528 9220 87379 9477
ساير محصولات 2/7377 45/24485 9/143583 5864
جمع 2/69228 45/333756 7/550844  

 

سطح زير كشت و ميزان توليد محصولات  باغي استان كرمان به تفكيك شهرستان  سال زراعي 84-83

نام شهرستان      سطح نهال (هكتار) سطح  بارور (هكتار) درصد نسبت به كل استان ميزان توليد(تن)
بافت 6071 15521 35/5 4/83233
بم 50/6020 50/26111 9/7 31/188992
بردسبر 4/4997 9/8423 33/3 9/24409
سيرجان 15120 3/50783 35/16 12/32347
شهربابك 3/5391 95/14293 88/4 6/14319
زرند 10048 39987 4/12 7/27843
راور 5115 9/13612 64/4 02/10949
كوهبنان 990 2369 8/0 6/3673
رفسنجان 9065 4/106188 6/28 8/52645
كرمان 6410 5/56465 6/15 07/112430
جمع استان 2/69228 45/333756 100 71/550844


منابع آب استان كرمان
 
مقدار نزولات جوي سالانه وارده به پهنه كرمان معادل 25 ميليارد متر مكعب است كه با توجه به عدم پراكنش مناسب زماني باعث سيلابهاي مخرب مي گردد . از اين مقدار بارش حدود 11 درصد در خاك نفوذ مي نمايد و 77 درصد تبخير ميشود و از دسترس خارج مي گردد و حدود 12 درصد به صورت جريان سطحي جاري مي گردد .
منابع آب سطحي استان 3 ميليارد مترمكعب برآورد شده كه 611 ميليون متر مكعب از آن قابل استفاده است حداكثر آب سطحي استان در شهرستانهاي جنوبي استان ، يعني جيرفت ، كهنوج و بافت مي باشد.
در حال حاضر حدود 7/6135 ميليون متر مكعب از آب زير زميني برداشت مي شود بطوريكه 44 درصد به صورت تغذيه طبيعي ، 34 درصد به صورت تغذيه برگشتي ، 12 درصد به صورت تغذيه و اداري و درصد باقي مانده از افت در سفره هاي اب استان ، تامين مي شود .
مهمترين سد مخزني استان ، سد جيرفت است كه از نوع بتوني دو قوسي است و ارتفاع آن از پي 133 متر و از كف بستر رودخانه 129 متر ميباشد و طول تاج 240 متر است . گنجايش كل مخزن 425 ميليون متر مكعب و گنجايش مفيد مخزن 245  ميليون متر مكعب مي باشد . از جمله سدهاي مخزني كوچك و بندهاي انحرافي استان مي توان به سد خاكي شمس آباد ، سد مخزني شهيد موسي پور ، سد خاكي شهيد ژاله ، سد خاكي كريم آباد و ماهان و سد خاكي جور كوهبنان اشاره كرد.

بازرگاني خارجي 
اقلام عمده صادراتي استان شامل : پسته ، مس ، فرش ، خرما ، انجير ، مركبات ، مغز بادام ، مصنوعات مسي ، زيره ، ظرف پلاستيكي و ... مي باشد .اقلام عمده وارداتي استان شامل : مواد شيميايي ، مواد ملزومات مورد نياز صنايع مي باشد .
در سال 1384 مقدار 123700 تن به ارزش 4882720 ميليون ريال از گمركات كرمان صادر شده است در همين سال ميزان واردات استان به ميزان 70300 تن و با ارزش 2129094 ميليون ريال بوده است .
جدول زير وضعيت تجارت خارجي استان طي سالهاي گذشته نشان مي دهد .
 

جدول وضعيت تجارت خارجي استان كرمان در سال 84 - 66

سال واردات صادرات
 ارزش (ميليون ريال ) مقدار كالا ( تن ) ارزش (ميليون ريال ) مقدار كالا ( تن )
66 514 1589 12637 53890
67 109 260 14000 55078
68 784 1293 18404 62900
69 133 112 18615 73552
70 5008 2938 14591 62526
71 2457 3059 17677 78550
72 3467 2640 30749 71051
73 49946 110729 480465 787558
74 124367 53929 6151186 104590
75 117818 64291 703737 122000
76 108323 64130 296048 54073
77 12380 4994 506814 92970
78 210368 89311 452928 105935
79 292339 140000 8/483384 108600
80 330817 81300 583444 120300
81 2296800 112300 3121992 149500
82 1634327 81000 4579965 171000
83 1690960 55000 3086615 101000
84 2129094 70300 4882720 123700

ماخذ : اداره كل گمركات استان كرمان

 

ويژگيهاي استان كرمان

معرفي سازمان

صادركنندگان نمونه

 قوانين و مقررات

 بانكهاي اطلاعاتي

  گزارشات اقتصادي و بازرگاني

راهنماي مراجعين

نمايشگاهها

آگهي ها و تبليغات

آرشيو عكس

 بهاء بازار

 سايتهاي مرتبط

 معرفي مركز آموزش بازرگاني

© 2004  Web Development Group

صنعت و معدن 
- معدن 
معادن فعال استان كرمان به ترتيب اهميت عبارتند از :
 
معادن مس ، ذغالسنگ - ، سنگ آهن ، كرئميت 
سنگهاي تزئيني و ساختماني ( ستگ آهن- گچ -شن و ماسه )
مواد معدني شيميايي مانند باريت ، نمك ، سولفات سديم 

مجوزهاي معدني

طبق آمار و اطلاعات موجود تا پايان سال 1383 در استان كرمان ، توسط سازمان صنايع و معادن استان تعداد 12 فقره گواهي اكتشاف صادر گرديده كه نسبت به سال 1381 ، نزديك به 92 درصد كاهش يافته است . در سال 1383 تنها در 6 شهرستان استان گواهي اكتشاف صادر گرديده كه بيشترين گواهي اكتشاف صادر شده با 4 فقره مربوط به شهرستان سيرجان و كمترين گواهي متعلق به شهرستان هاي بم و كرمان با يك فقره بوده است . سرمايه ثابت و اشتغال ايجاد شده از اكتشاف اين واحدها در كل استان به گونه اي است كه با سرمايه 6718 ميليون ريال معادل 60 فرصت شغلي به وجود آمده است .

تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره در استان تا پايان سال 1383 معادل 148 فقره بوده كه نسبت به سال گذشته (1382) بالغ بر 4/1 درصد افزايش يافته است . اين معادن با سرمايه ثابت 766373 ميليون ريال موجبات اشتغالزايي 24974 نفر را فراهم كرده اند .

تعداد 18 فقره پروانه بهره برداري در سال 1383 صادر گرديده است كه بيشترين پروانه هاي صادر شده با 2/22 درصد مربوط به شهرستان كرمان مي باشد . از كل پروانه هاي بهره برداري صادر شده معادل 2/12 درصد آن با سرمايه 40416 ميليون ريال و اشتغال 183 نفر مربوط به سال 1383 مي باشد كه در اين سال به ازاي هر نفر نيروي كار نزديك به 221 ميليون ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است .

شركت هاي تعاوني معدني

بنا به گزارش سازمان صنايع و معادن استان ، در سال 1383 تعداد 42 شركت تعاوني معدني با سرمايه 57687 ميليون ريال و 464 نفر شاغل در سطح استان وجود داشته است . شهرستان كرمان بالغ بر 52 درصد از تعداد شركت هاي تعاوني معدني را به خود اختصاص داده كه با 50 درصد از كل شاغلان و 48 درصد از كل سرمايه در رديف نخست استان قرار گرفته است . گفتني است كه در سال 1383 تعداد شركت هاي تعاوني معدني در استان نسبت به سال 1382 به ميزان 5/12 درصد كاهش يافته است . همچنين تعداد شاغلان و سرمايه ايجاد شده در شركت هاي مزبور نسبت به سال 1382 به ترتيب در حدود 55 و 68 درصد كاهش را نشان مي دهد .

 

شاخص هاي معدني استان كرمان به تفكيك شهرستان  :1383

شهرستان گواهي اكتشاف صادره تا پايان سال 1383 پروانه بهره برداري صادره تا پايان سال 1383 پروانه بهره برداري صادره در سال 1383
تعداد(فقره) سرمايه ثابت  (ميليون ريال) اشتغال  (نفر) تعداد(فقره) سرمايه ثابت  (ميليون ريال) اشتغال  (نفر) تعداد(فقره) سرمايه ثابت  (ميليون ريال) اشتغال  (نفر)

بافت

-

-

-

18

109197

1164

2

4701

22

بردسير

-

-

-

2

7124

23

1

2262

8

بم

1

150

5

4

2454

38

1

1972

8

جيرفت

-

-

-

2

3770

19

2

4085

24

راور

2

3974

10

5

113800

940

1

1716

10

رفسنجان

2

55

10

15

244045

4692

-

-

-

زرند

-

-

-

23

127963

13573

1

1551

9

سيرجان

4

2180

20

28

73050

2017

3

11486

42

شهربابك

2

290

10

6

6499

55

2

3567

16

عنبرآباد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كرمان

1

69

5

34

35756

316

4

6105

33

كوهبنان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كهنوج

-

-

-

11

42715

2137

1

2971

11

منوجان

-

-

-

-

-

-

-

-

 

جمع كل

12

6718

60

148

766373

24974

18

40416

 

                          مأخذ : سازمان صنايع و معادن استان كرمان

 

شاخص هاي معدني استان كرمان به تفكيك شهرستان  :1383

شهرستان شركت شاغلان (نفر) سرمايه (ميليون ريال)
تعداد سهم(درصد) مقدار سهم(درصد) مقدار سهم(درصد)

بافت

3 1/7 37 8 3717 4/6

بردسير

- - - - - -

بم

1 4/2 14 3 32 05/0

جيرفت

- - - - - -

راور

2 8/4 23 5 2993 2/5

رفسنجان

- - - - - -

زرند

1 4/2 12 6/2 777 3/1

سيرجان

12 5/28 143 7/30 22454 9/38

شهربابك

1 4/2 4 9/0 101 2/0

عنبرآباد

- - - - - -

كرمان

22 4/52 231 8/49 27613 9/47

كوهبنان

- - - - - -

كهنوج

- - - - - -

منوجان

- - - - - -

جمع كل

42 100 464 100 57687 100

                               مأخذ : سازمان صنايع و معادن استان كرمان

- صنعت

بهره مندي از توليدات محصولات كشاورزي ويژه و خاص نظير پسته ، خرما ، مركبات و غيره كه زمينه را براي توسعه صنايع تبديلي به خوبي فراهم مي نمايد ، برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي ، كه قادر است بستر و زمينه پذيرش صنعت را به خوبي ايجاد كند و توانمنديهاي فوق العاده معدني در استان كرمان كه بستر لازم را جهت ايجاد و توسعه صنايع معدني به خوبي فراهم مي كند ، همه پتانسيل هاي مناسبي است تا موجبات توسعه صنعتي استان را بيش از پيش مهيا سازد .

آمار و اطلاعات سازمان صنايع و معادن استان كرمان در سال 1383 ، تعداد 649 فقره جواز تاسيس براي واحدهاي صنعتي در استان صادر گرديده است كه نسبت به سال قبل ، 1/50 درصد افزايش نشان مي دهد . شهرستانهاي كرمان و بم به ترتيب با سهم 34 و 8/26 درصد از كل جوازهاي تاسيس صادره در بين شهرستان هاي استان جايگاه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند . بيشترين سهم از جوازهاي تاسيس صادره با 33 درصد مربوط به ساير محصولات كاني غير فلزي و كمترين سهم با 15/0 درصد مربوط به انتشار و چاپ و تكثير و ماشين آلات دفتري و حسابداري بوده است . طي سال 1383 ، سازمان صنايع و معادن استان تعداد 147 فقره پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتي صادر كرده كه نسبت به سال 1382 معادل 47 درصد رشد داشته است . ميزان اشتغال ايجادشده توسط اين تعداد پروانه بهره برداري صادر شده 14513 نفر بوده كه شهرستان هاي بم ، رفسنجان ، كرمان و سيرجان به ترتيب با 5/42 ، 4/36 ، 8/11 و 1/6 درصد از كل اشتغال ايجاد شده ، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند . اشتغال ايجاد شده توسط پروانه هاي بهره برداري نسبت به سال 1382 از رشد كمي قابل ملاحظه اي برابر 254 درصد برخوردار گشته است . همچنين ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته توسط كارگاههاي به بهره برداري رسيده معادل 10801 ميليارد ريال بوده كه صنايع موجود در شهرستان رفسنجان با 2/52 درصد از كل سرمايه گذاري انجام شده در صدر قرار گرفته است .

در سال 1383 ، به ازاي هر نفر شاغل در كارگاه هاي صنعتي به بهره برداري رسيده رقمي بالغ بر 744 ميليون ريال ، سرمايه گذاري گرديده است . در حالي كه ميزان سرمايه گذاري سرانه شاغلين در سال 1382 نزديك به 380 ميليون ريال بوده است . امار اخير نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري سرانه شاغلين در سال 1383 نسبت به سال 1382 نزديك به 2 برابر افزايش يافته است كه بيانگر استفاده كارگاه هاي صنعتي از تكنولوژي سرمايه بر در سال 1383 مي باشد .

فعاليت هاي انجام گرفته در كارگاه هاي صنعتي توانسته است ارزش افزوده اي معادل 3797753 ميليون ريال ايجاد كند كه سهم هر كارگاه از ارزش افزوده ايجاد شده برابر 362484770 ريال بوده است . همچنين سهم هر نفر نيروي كار از ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي كه بهره وري نيروي كار را نشان مي دهد بالغ بر 99200000 ريال محاسبه گرديده است . لازم به ذكر است كه سرمايه گذاري صورت گرفته در اين كارگاه ها 163480 ميليون ريال بوده كه 3/4 درصد از ارزش افزوده ايجاد شده را در بر مي گيرد و نزديك به 70 درصد از اين سرمايه گذاري در ارتباط با ماشين آلات انجام گرفته است .

كارگاه هاي كوچك صنعتي (9-1 نفر كاركن )

كارگاه هاي صنعتي زير 10 نفر كاركن استان با در اختيار داشتن 99 درصد از كل كارگاه هاي صنعتي استان توانسته اند 7/62 درصد اشتغال ، 3/21 درصد سرمايه گذاري و 2/10 درصد ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاه هاي صنعتي  استان را به خود اختصاص دهند . نكته قابل تامل آن است كه اين گروه از كارگاه هاي صنعتي با در اختيار داشتن نزديك به 63 درصد از شاغلان كارگاه هاي صنعتي استان ، سهم بسيار ناچيزي از ارزش افزوده بخش صنعت را در بر مي گيرند . بهره وري نيروي كار در كارگاه هاي مذكور برابر 16230871 ريال بوده است كه در مقايسه با بهره وري كل كارگاه هاي صنعتي 84 درصد كمتر مي باشد .

مشخصات كارگاه هاي صنعتي  استان كرمان :1383

شهرستان جوازتاسيس صادرشده(فقره) پروانه بهره برداري صادر شده (فقره) ميزان اشتغال بر اساس پروانه بهره برداري (فقره) ميزان سرمايه گذاري بر اساس پروانه بهره برداري ( ميليون ريال)
تعداد درصد تعداد دزصد ميزان درصد ميزان درصد

بافت

11

69/1

3

02/2

53

37/0

12823

12/0

بردسير

5

77/0

1

68/0

26

18/0

4500

04/0

بم

174

81/26

30

2/20

6168

5/42

2510529

2/23

جيرفت

28

31/4

8

22/5

66

45/0

5510

05/0

راور

2

31/0

0

0

0

0

0

0

رفسنجان

59

09/9

20

6/13

5286

2/36

5462890

2/52

زرند

25

85/3

3

02/2

26

18/0

5950

06/0

سيرجان

71

90/10

18

2/12

886

1/6

655865

07/6

شهربابك

22

39/3

2

36/1

207

43/1

1379634

8/12

عنبرآباد

3

46/0

0

0

0

0

0

0

كرمان

221

1/34

61

5/21

1709

8/11

492357

56/4

كوهبنان

2

31/0

0

0

0

0

0

0

كهنوج

24

7/3

1

68/0

86

59/0

91068

84/0

منوجان

2

31/0

0

0

0

0

0

0

كل استان

649

100

147

100

14513

100

10801126

100

واحدهاي فعال صنعتي استان كرمان به تفكيك گروه صنعت :1383

گروه صنعت تعداد سرمايه ثابت (ميليون ريال) اشتغال (نفر) سرانه سرمايه اشتغال    (ميليون ريال) سرانه سرمايه كارگاه    (ميليون ريال)
 استخراج زغالسنگ و لينيت 4 7031200 5206 1350 1757800
 استخراج كانه هاي فلزي - - - - -
محصولات غذايي و آشاميدني 56 716392 1286 557 12792
ساخت منسوجات 6 53445 336 159 8907
پوشاك و عمل آوردن پوست خز 1 3/290 7 41 290
دباغي چرم ، كيف ، چمدان و كفش - - - - -
چوب و محصولات چوبي به جز مبل 2 2731 25 109 1365
ساخت كاغذ و محصولات كاغذي - - - - -
انتشار و چاپ و تكثير - - - - -
كك و فرآورده هاي حاصل از نفت 2 7702 33 233 3851
ساخت مواد و محصولات شيميايي 8 22274 158 141 2784
محصولات از لاستيك و پلاستيك 14 8/243151 359 677 17368
ساير محصولات كاني غير فلزي 17 108177 315 343 6363
ساخت فلزات اساسي 5 30677 59 520 6135
محصولات فلزي و فابريكي 6 23253 95 245 3875
ساخت ماشين آلات و تجهيزات 7 59990 136 441 8570
ماشين آلات دفتري و حسابداري - - - - -
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي 8 47345 553 86 5918
راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي - - - - -
ابزار پزشكي ، اپتيكي ، دقيق و ساعت - - - - -
وسايل نقليه موتوري 6 2373438 5488 432 395573
ساير تجهيزات حمل و نقل 1 1946 31 63 1946
مبلمان و ساير مصنوعات 2 62777 377 166 31388
بازيافت 2 16338 49 333 8169
جمع 147 1/10801127 14513 744 73477

 

تعداد جوازهاي تاسيس صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت  :1383

فعاليت 1379 1380 1381 1382 1383
صنايع مواد غذايي و آشاميدني 60 79 81 105 129
توليد محصولات از توتون و تنباكو - سيگار 0 0 0 0 0
توليد منسوجات 6 3 12 13 15
توليد پوشاك و عمل آوردن و رنگ كردن پوست خز دار 6 4 8 17 19
دباغي و عمل اوردن چرم ساخت كيف ، چمدان ، زين و يراق و توليد كفش 4 1 2 1 3
توليد چوب و محصولات چوبي و چوب پنبه و ساخت كالا از ني و مواد حصيري 2 5 12 8 9
توليد كاغذ و محصولات كاغذي 5 6 10 11 21
انتشار ، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده 0 0 1 1 1
صنايع توليد زغال كك ، پالايشگاههاي نفت و سوخت هاي هسته اي 1 1 4 3 5
صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 11 13 29 25 34
توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 13 11 27 38 56
توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 33 39 50 96 224
توليد فلزات اساسي 5 10 12 11 16
توليد محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات و تجهيزات 7 15 24 26 31
توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 17 24 20 33 27
توليد ماشين آلات اداري و حسابگر و محاسباتي 0 2 2 1 1
توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 8 12 11 10 19
توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي وسايل ارتباطي 3 5 6 1 2
توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت هاي  مچي و انواع ديگر ساعت 0 3 1 1 2
توليد وسايل نقليه موتوري ، تريلر و نيم تريلر 3 5 7 13 13
توليد ساير وسايل حمل و نقل 1 1 2 1 3
توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 5 3 12 11 15
بازيافت 1 0 3 3 6
جمع 191 242 336 429 651

صنايع دستي :
قاليبافي
 سالهاي زيادي است كه قالي كرمان در جهان جاي خاصي داشته ودارد و در بسياري از موزه هاي داخلي و خارجي ميتوان قاليهاي بافته شده در كرمان را پيدا نمود. اشخاص زيادي  در ساليان گذشته در كرمان از نظر قاليبافي شهرتي پيدا كرده بودند كه ميتوان از جمله آنها به ديلمقاني - آگاه - ارجمند خضري و رشيد فرخي اشاره نمود.
تاريخچه دقيقي براي طراحي نقشه قالي در كرمان در دست نيست اما آنچه مي توان ذكر كرد اين است كه از حدود 200 سال قبل نقشه هايي موجود است كه غالب طراح اين نفشه ها معلوم نمي باشند.
از طراحان معروف و مشهور كرمان مي توان به حسن خان شاهرخي - شيخ رمضان سيرجاني و برادرش حسين خان - بهارستاني - دانشمند عباس نژاد سروري - مرتضي سيرجاني - حاج احمد ايرانمنش ، حاج  كاظم ابراهيمي و افراد نامي بسياري اشاره نمود.
از طرحهاي بنام و مشهور قالي كرمان مي توان به نقشه هاي سرام - حسن خاني - عطيه - جورج تيمو - ياسايي ، قاب قراني ،ستوني انواع طرحهاي لچك ترنج زيبا و نقشه هاي آمريكايي اشاره نمود.

گليم بافي
 گليم شيريكي پيج چون نگيني بر تارك گليم ايران مي درخشد. يكي از انواع گليم كه در واقع استان كرمان مركز اصلي توليد آن محصوب مي گردد ، گليم شيريكي پيچ يا سوزني است ، شيريكي پيچ نامي است كه بافندگان ايلياتي و روستايي استان كرمان به نوع خاصي از گليم نهاده اند كه اين نوع گليم را از لحاظ بافت مادر قالي نمام نهاده اند. بافت اين گليم انحصارا در اختيار دختران و زنان عشايري و روستايي ميباشد چه آنهايي كخ داراي  زندگي عشايري و چه آنها كه اسكان يافته اند.از مراكز اصلي توليد اين گليم ميتوان به شهرهاي بافت و حومه و سيرجان و حومه اشاره نمود .
ميتوان گفت به طور كلي سه نوع گليم ذر استان كرمات توليد ميگردد .
1- گليم شيريكي پيچ يل سوزني                 2-گليم چهل ماشوله يا سينه ريز            3- گليم كف ساده

پته دوزي
 پته دوزي يعني دوختن نخهاي پشمي بر روي يك پارچه پشمي. 
پته دوزي رشته اي از سوزن دوزي است كه در كرمان ، سيرجان ، رفسنجان و گوشه و كنارهاي ديگر اين استان دوخته مي شود. شهرت آن كمتر از قالي نيست و پيدايش آن به درستي بر هيچكس معلوم نيست . 
يكي از قديميترين قطعات پته دوزي شده ، روپوش مقبره شاه نعمت الله ولي در ماهان است كه اكنون در موزه اي جداگانه نگهداري مي شود ، اين پته يكي از پركارترين پته هايي است تا كنون تهيه شده است و چنانچه منقول است در سال 1285 ه.ق توسط 16 نفر پته دوز زن و طي دو سال دوخته شده است .

از انواع پته هاي دوخته شده مي توان به نمونه هاي زير اشاره  نمود .
1- زير ليواني         2- كوسن           3- پشتي          4- پرده اي          5- جانماز  
6- سجاده              7- اشارپ          8- روميزي           9-روتختي           10- جلد قرآن
11-جلد جعبه دستمال كاغذي           12- كيف و كفش           13-بقچه ( سوزني حمام )

عريض بافي
 
عريض از جمله  صنايع دستي فعال ادوار گذشته بوده است كه در روستاهاي هوتك كرمان توسط زنان و مردان روستايي بافته مي شده است عريض پارچه اي پشمي است كه قبلا آن را با دست مي بافتند و از مهمترين مصارف آن در دوخت پته مي توان اشاره نمود.
عريض معمولا به رنگهاي قرمز - سفيد - زرد - سبز عرضه مي شود.
اكنون به علت وجود كارخانجات نساجي بافت اين پارچه با دست مقرون به صرفه نبوده و از جمله رشته هاي صنايع دستي در حال منسوخ شدن مي باشد.

مس تزئيني ( قلم زني روي مس )
 به دليل وجود منابع غني مس در منطقه كرمان صنايع دستي تزئيني در اين منطقه از رونق خاصي برخوردار مي باشد. قلم زني روي مس يكي از هنرهايي است كه از ديرباز در اين استان فعاليت چشمگيري داشته و مسافرين و جهانگردان جهت خريد سوغات سفر از كرمان قطعه هاي مس قلمكاري شده به همراه مي برند و در گوشه و كنار هر مهمانخانه و سالن پذيرايي قطعه اي مس قلم زده جلوه گري مي كند .
از انواع مصنوعات دستي اين هنر مي توان به بشقاب ، سيني در اندازه ها و اشكال مختلف - ساعتهاي ديواري - جلد آئينه و آباژورها اشاره نمود .

 

طبقه بندي و معرفي كلي صنايع دستي استان كرمان

1- بافته هاي داري :  محصولاتي كه به كمك دارهاي افقي يا عمودي مستقر در زمين در زمان بافت ، توليد مي شود بافته هاي داري محسوب مي گردند . گليم ساده ، سوزني ، شيركي پيچ و قالي از مشهورترين بافته هاي داري  و مهمترين زيراندازهاي سنتي كرمان ميباشد . اين دسته از بافته ها با رشته هايي از جمله طراحي نقش فرش و گليم ، توليد ريس ( خامه قالي ) و توليد نخهاي تار و پود ، رنگرزي سنتي و شيميايي ، رفوگري ، روگيري قالي ، قاليشويي و ... در ارتباط مي باشند . 

2- دستبافي ( نساجي سنتي ) : فرآورده هايي  كه با كمك دستگاههاي بافندگي دووردي ، چهاروردي ، شش وردي و ژاكارد دستي توليد مي شود دستبافي محسوب ميشود مانند ترمه و شال كه در حال حاضر در استان كرمان ترمه از صنايع دستي منسوخ شده ميباشد و در گذشته در حومه كرمان ( هوتك ) توليد مي شده است و جاجيم بافي كه كماكان پس از گذراندن دوره هاي متعدد از گذشته تاكنون به حيات خود ادامه داده است .

3- رودوزيهاي سنتي : كليه محصولاتي كه از طريق دوختن نقوش سنتي بر روي پارچه هاي عمدتا بدون نقش و يا كشيدن قسمتي از نخهاي تارو پود پارچه بوجود مي آيد در گروه رودوزيهاي سنتي قرار مي گيرد از جمله رودوزيهاي متدوال در كرمان پته دوزي و گلدوزي كه پته دوزي كرمان از مشهورترين رودوزيهاي ايراني است و توسط زنان و دختران سوزن دوز ماهر كرماني انجام ميشود .

4- نمد مالي : انواع فراورده هايي كه بر اثر درگيري و متراكم نمودن پشم و كرك در شرايط فني مناسب از طريق ورز دادن تهيه ميشود از گروه نمد مالي ميباشند كه از اين رهگذر محصولاتي نظير كلاه نمدي ، پالتو نمدي ( كپنك ) ، نمد زيرانداز و ... تهيه ميشود برخي از انواع نمد را ميتوان در شهرستان بافت ( روستاي جواران ) استان كرمان مشاهده نمود .

5- سفالگري و سراميك سازي : به محصولاتي كه با استفاده از گل رس و همچنين گل حاصل از سنگهاي كوارتز و كائو لين به كمك دست و چرخ سفالگري ساخته و سپس پخته ميشوند سفال و سراميك اطلاق ميگردد كه در شهرستانهاي كرمان ، سيرجان ، بم ، بافت ، زرند و رفسنجان سفارگري به همراه مراكزي تحت عنوان فروش محصولات سفالي كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهد . كاشي تراشي و مجسمه سازي از ديگر رشته هاي زير مجموعه اين دسته قرار مي گيرد كه در استان كرمان مراكز كمي را به خود اختصاص داده و نسبت به ساير رشته ها بطور اندك داراي فعاليت مي باشند .

6- شيشه گري : محصولاتي كه از طريق شكل دادن مواد معدني ذوب شده در كوره نظير سيليس ، خرده شيشه و يا تركيبي از اين دو و با استفاده از روش دميدن توسط لوله مخصوص و كاربرد ابزار دستي شامل انبر ، قيچي ، قالبهاي ويژه و غيره حاصل ميشود شيشه دست ساز مينامند كه شامل مراحل تكميلي و ترييني ديگري نظير نقاشي ، تراش ، مات كردن و ... ميباشد . با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در خصوص استان كرمان و بررسي هاي زمين شناسي ، منطقه شهداد از خاك مناسب كه داراي سيليس مي باشد برخوردار است ، به همين منظور صنايع دستي كرمان تدابيري در خصوص شيشه گري در اين منطقه انديشيده است .

7- توليد فرآورده هاي پوست و چرم : محصولاتي كه با استفاده از پوست و چرم دباغي شده به شيوه سنتي توليد ميگردد نظير پوستين ، كلاه پوستي ، چاروق ، محصولات تكميلي چرمي ( نظير تلفيق چرم با محصولات دستباف ) جزو اين گروه هستند ، در زمينه توليد فرآورده هاي پوستي شهرهايي نظير كرمان و شهربابك فعاليت دارند كه با توجه به وجود كارخانه چرم سازي در شهربابك در آينده اي نه چندان دور رشد چشمگيري را در اين منطقه شاهد خواهيم بود .

8- ساخت محصولات فلزي  و آلياژ : فراورده هايي كه به شيوه سنتي با استفاده از ابزار دستي و انواع فلزات ( مس ، نقره ، طلا و آهن ) و انواع آلياژها ( برنج و ورشو ) توليد مي گردد نظير انواع ظروف خانگي ، چاقو ، قند شكن ، قفل و ... جزو اين گروه هستند كه در حال حاضر صنعت مسگري و قلمزني روي مس در كرمان و چاقو سازي در راين رواج دارد . هنر - صنعت فرفورژه يكي از رشته هاي نوين در زمينه ساخت محصولات كاربردي فلزي ميباشد كه امروزه از جايگاه ويژه اي برخوردار است .

9- قلمزني و حكاكي روي فلزات و آلياژها : هنر - صنعتي است كه طي آن طرحها و نقوش سنتي با استفاده از قلم ، چكش و ساير ابزار دستي بر روي اشياي ساخته شده از فلز يا آلياژ شكل مي گيرد كه هم اكنون هنر قلمزني در كرمان با سابقه اي طولاني كماكان رونق دارد .

10- سنگ تراشي و حكاكي روي سنگ : شامل مصنوعاتي مي گردد كه مواد اصلي آن را انواع سنگها نظير فيروزه ، سنگ مرمر ، سنگ يشم ، سنگ سياه ، سنگ سفيد و ... تشكيل مي دهد و به كمك ابزار و وسايل مختلف تراشيده ميشود . نظير انواع ظروف ، پايه چراغ ، هاون ، ظرف ميوه ، انواع نگين ، آثار تزئيني و ...  در زمينه سنگ تراشي و حكاكي روي سنگ صنعتگران شهر كرمان و راور به خاطر  آثار متنوع و با ارزشي كه از سنگهاي گوناگون توليد و ارائه مينمايند شاخص هستند .

11- خراطي چوب : شيوه اي از توليد محصولات چوبي است كه طي آن و توسط ابزار و وسايل مختلف و عمدتا به وسيله دستگاه خراطي اشيايي نظير انواع قليان ، گهواره ، پايه آباژور و ظروف مختلف ساخته و پرداخته مي شود . اين حرفه كه قدمت و پيشينه اي بس طولاني دارد هم اكنون در شهرستان بافت ( دهستان خبر ) و شهرستان كرمان رونق دارد .

12- منبت كاري ، كنده كاري و مشبك كاري چوب : شيوه اي ديگر از توليد محصولات چوبي كه طي آن طرحها و نقوش سنتي با استفاده از قلم ، چكش ، مغار و ساير ابزار نجاري بر روي چوبهاي مرغوب و بادوام شكل مي پذيرد ، كه در شهرستان كرمان مقرر است در واحد هنركده مديريت صنايع دستي آموزش داده شود . لازم به ذكر است كه منبت استيل در كرمان داراي چند مركز فعال ميباشد . منبت كاري و كنده كاري تنها محدود به ايجاد نقوش بر روي چوب نمي باشد بلكه منبت هايي نظير منبت سنگ ، منبت فلز ، منبت گچ و ... وجود دارد كه در استان كرمان گچ بري يكي از رشته هاي مربوطه بوده كه در اغلب اوقات با فن قالب گيري توام ميباشد .

13- ساخت زيور آلات : مراد ساخت و توليد جواهرات محلي و همچنين زينت آلات با استفاده از طلا ، نقره آلات و انواع آلياژها كه در شهرستان كرمان اين صنعت توسط چندين استاد كار ماهر احيا و حفظ گرديده است .

14- معرق كاري : ترسيم طرحها و نقشهاي سنتي بر روي زمينه چوبي يا سراميك و خالي كردن داخل خطوط طرحها و پر كردن فضاي خالي شده بوسيله قطعات آماده شده چوبي ، سراميك ، فلزي ، صدفي و سنگي را معرق كاري گويند .  هنر معرق شامل معرق چوب ، كاشي معرق و معرق سوخت روي چرم ميگردد . لازم به ذكر است كه اين هنر در كارگاه فعال هنركده صنايع دستي كرمان هم اكنون آموزش داده مي شود .

15- حصير بافي : منظور از حصير بافي كه ضمنا بامبو بافي ، مرواربافي ، تركه بافي ، سبد بافي و چيغ بافي را نيز شامل مي شود ، همان بافت رشته اي حاصل از الياف سلولزي ( گياهي ) با كمك دست و ابزار دستي است كه طي آن محصولات مختلفي نظير حصير زير انداز ، سفره حصيري ، انواع سبد ، انواع ظروف و ... توليد و عرضه مي گردد كه در حال حاضر در شهرستانهاي بم ، جيرفت و كهنوج توسط مديريت صنايع دستي استان كرمان آموزش داده و احيا گرديده است .

16- ساخت اشياي مستظرفه و هنري : منظور ساخت اشيا و وسايل ظريفي است كه در ان از عامل هنر به مراتب بيش از فنون توليدي استفاده گرديده و در خلق اثر نقش تعيين كننده اي دارد ، اين گروه شامل نگارگري ، نقاشي روي صدف ، پاپيه ماشه ، تذهيب ، و تشعير مي شود . لازم به ذكر است كه در اين زمينه ايجاد كارگاه آموزشي يكي از اهداف مديريت صنايع دستي استان كرمان ميباشد .

17- مكرومه بافي مرواريد بافي و قلاب بافي : اين رشته ها در خدمت تزئينات داخلي منازل در جهت شكل دهي و زيبايي بكار مي روند ، در اين رشته ها با استفاده از رشته نخهايي به صورت كلاف از الياف مصنوعي و طبيعي و موادي تزئيني نظير مرواريد به توليد محصول پرداخته ميشود .

18- صحافي : اين رشته از رشته هاي تكميلي صنعت كاغذ سازي به حساب مي آيد كه در تمامي شهرستانها در خدمت چاپ و نشر انواع كتب قرار گرفته است ، بديهي است عدم وجود چنين رشته اي ساير رشته هاي مربوطه را با مشكل اساسي مواجه خواهد نمود .

19- گلسازي : يكي از رشته هايي كه هم اكنون در اقصي نقاط كشور و همچنين استان كرمان رونق و پيشرفت قابل توجهي پيدا نموده است گلسازي ميباشد كه عمدتا با بكارگيري موادي از جمله خمير گل چيني به مرحله ظهور ميرسد .

20- بافت سجاده : توليد پشتي ، سرمه دوزي ، سفره بافي و عروسك سازي : اين رشته ها از ديگر رشته هاي صنايع دستي استان كرمان ميباشند كه هر كدام با استفاده از ابزار و مواد مورد نياز در جهت توليد محصول فعاليت نموده از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشند ، اگر چه موارد مربوط به بعضي از رشته ها در استان كرمان انگشت شمار ميباشد اما اينكه استعداد بالقوه موجود در هر يك ميتواند با بكارگيري و ايجاد زمينه هاي مناسب در جهت پرورش به بالفعل تبديل گردد غير قابل انكار است .

از ميان صنايع دستي رايج در استان كرمان ، بافت فرش دستباف و گليم از عموميت و اهميت بيشتري برخوردار بوده و تعداد بيشتري از صنعت گران خانگي را به خود مشغول داشته است . بر اساس آمار گزارش شده از سوي مديريت فرش و كميته امداد امام خميني در سال 1383 ، به ميزان 5/4654 متر مربع قالي به ارزش 7649 ميليون ريال بافته شده كه ميزان اشتغالزايي آن 2904 نفر بوده است . گليم بافته شده تحت پوشش كميته امداد ، 535 متر مربع گزارش گرديده است كه از ارزشي معادل 581 ميليون ريال برخوردار بوده و با سرمايه گذاري 90 ميليون ريال موجبات اشتغالزايي 225 نفر را فراهم كرده است .

جدول تعداد هنر جويان و هنر اموختگان بر اساس رشته در سال 84

رديف شرح تعداد هنر جويان تعداد هنر آموختگان تعداد مربيان
زن مرد زن مرد زن مرد

1

گليم شيريكي پيچ

300

180

271

178

6

1

2

پته دوزي

357

-

352

-

6

-

3

زري دوزي

75

-

70

-

2

-

4

منبت

40

40

36

39

2

1

5

معرق

195

-

165

-

3

1

6

مشبك

165

-

115

-

3

1

7

مس تزئيني

200

-

250

-

2

-

8

مصنوعات چرم

15

-

10

-

2

-

9

مرواريد دوزي

160

80

50

37

2

1

10

منجوق دوزي

50

190

40

186

2

1

11

نگارگري

55

-

52

-

1

-

12

تذهيب

47

-

39

-

1

-

13

آينه دوزي

50

15

44

13

1

1

14

ابريشم بافي

30

-

24

-

1

-

15

توپ دوزي

20

-

18

-

1

-

16

چاقوسازي

-

20

-

20

-

1

17

حصيربافي

75

-

66

-

1

-

18

خوس دوزي

40

-

31

-

1

-

19

سوزن دوزي

165

140

161

131

2

1

20

سكه دوزي

35

-

32

-

1

-

21

طراحي سنتي

37

-

32

-

1

-

22

طراحي گليم

55

-

48

-

3

-

23

عروسك محلي

70

-

65

-

1

-

24

قلاب بافي

145

132

137

96

1

1

25

مجسمه سازي

184

-

171

-

1

-

26

سفالگري

135

-

133

-

3

-

27

نقش برجسته سفال

107

-

97

-

1

-

جمع

2662

797

2509

700

52

10

     ‌‌‌‌                      ماخذ: مديريت صنايع دستي استان كرمان

مقايسه شاخص هاي صنايع دستي استان كرمان :1383

شرح مديريت صنايع دستي جهادكشاورزي كميته امداد امام خميني مديريت فرش
 تعداد دوره آموزشي ( دوره) 195 18 158 -
تعداد افراد آموزش ديده ( نفر) 3500 270 2215 -
تعداد كارت شناسايي در سال 1426 270 - -
تعداد خانوارهاي تحت پوشش ( خانوار) 1426 - 1055 -
تعداد كارگاه هاي صنايع دستي 15 - - -
تعداد تعاوني هاي توليدي 41 - - -
تعداد افراد تحت پوشش تعاوني ها ( نفر ) 783 - - -

                       ماخذ: سازمان جهاد كشاورزي ، مديريت فرش ، مديريت صنايع دستي و كميته امداد امام خميني استان كرمان 

 

فعاليت هاي صنايع دستي استان كرمان به تفكيك نوع توليد : 1383

نام دستگاه قاليبافي گليم بافي
توليد (مترمربع) ارزش توليد (ميليون ريال) سرمايه گذاري (ميليون ريال) اشتغال  (نفر) توليد ( متر مربع) ارزش توليدات (ميليون ريال) سرمايه گذاري (ميليون ريال) اشتغال (نفر)
مديريت فرش 1370 4795 - 1370 - - - -
كميته امداد امام خميني 5/3284 2854 1342 1534 535 581 90 225

                        ماخذ : مديريت فرش استان كرمان ، كميته امداد امام خميني استان

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:39  توسط خانم میر  | 

معرفي استان همدان

استان همدان از جمله استان ها و مناطقي است كه زيبايي ها و جاذبه هاي بكر و منحصر به فرد طبيعت را در كنار آثار تاريخي، فرهنگي و بناهاي بازمانده از دوران باستان يكجا به مسافران و علاقه مندان هديه مي كند و به همين دليل همه ساله جمع كثيري از ايرانگردان و جهانگردان خارجي در ايام مختلف از جاذبه هاي توريستي و سياحتي اين استان ديدن مي كنند. با آرزوي سپري كردن روزهاي خوش و پرخاطره در سفر به استان همدان، اطلاعاتي چند از ويژگي هاي سياحتي و امكاناتي كه براي مسافران در سطح اين استان در نظر گرفته شده است ارائه مي شود.

موقعيت طبيعي و جغرافيايي
 

استان همدان با وسعتي حدود 20000 كيلومتر مربع و بيش از 2 ميليون نفر جمعيت، در غرب ايران قرار گرفته است با 8 شهرستان به نامهاي: همدان- ملاير- نهاوند- تويسركان- اسدآباد- كبودرآهنگ- بهار و رزن.

شهر همدان در طول 48 درجه و 31 دقيقه و عرض 34 درجه و 47 دقيقه جغرافيايي واقع است و مساحت آن به 90 كيلومتر مربع مي رسد. اين شهرستان از شرق به اراك و ساوه، از جنوب به ملاير و تويسركان، از غرب به اسد آباد و كنگاور و از شمال به كبودرآهنگ و لالجين محدود است.

شهر همدان، در دامنه كوهستان الوند قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 3574 متر است و رشته كوه الوند مرز طبيعي همدان و تويسركان بشمار مي رود كه بلندترين قله آن كلاغ لان ناميده مي شود.

850 اثر تاريخي، فرهنگي و چشم اندازهاي بي نظير طبيعي استان همدان در انتظار مسافران است. اين استان محصور در دامنه هاي شرقي زاگرس و ارتفاعات منفرد الوند از پرجاذبه ترين مناطق تاريخي، فرهنگي و سياحتي ايران محسوب مي شود و سالانه افزون بر 2 ميليون ايرانگرد و جهانگرد خارجي از 850 اثر تاريخي، فرهنگي و چشم اندازهاي بي نظير و بديع طبيعي اين استان بازديد مي كنند.استان همدان هر ساله در ايام نوروز و تعطيلات تابستان پذيراي خيل عظيمي از مسافران است. به همين منظور كليه سازمانها، ادارات، هتلها، مهمانپذيرها و اماكن پذيرايي همراه با مردم فهيم استان، تمامي امكانات خود را براي پذيرايي از مسافران بسيج كرده اند.

جاذبه هاي همدان

· آرامگاه بوعلي
· آرامگاه باباطاهر
· كتيبه گنجنامه
· مجسمه شيرسنگي
· گنبد علويان
· برج قربان
· مسجد جامع
· مقبره استر و مردخاي
· سد اكباتان
· تپه عباس آباد
· پيست اسكي تاريك دره
· موزه بوعلي
· موزه تاريخ طبيعي
· موزه هگمتانه
· امامزاده شاهزاده حسين
· امازاده يحيي
· امامزاده محسن
· امامزاده هادي ابن علي
· امامزاده اهل بن علي
· امامزاده اسماعيل

جاذبه هاي ملاير

· پارك سيفيه
· مسجد جامع
· تپه توشيجان
· رودخانه حرم آباد
· كوههاي سرده و گرمه
· مسجد شيخ الملوك
· امامزاده عبدالله
· امامزاده زبيده خاتون

جاذبه هاي نهاوند

· ستون سلوكي
· ميدان قيصريه
· مسجد جامع
· حمام حاج آقا تراب
· سراب گيان
· سراب فارسيان
· سراب ملوسان
· سراب گاماسياب
· مقبره باباپيره
· بند ليلي يادگار

جاذبه هاي تويسركان

· مقبره حيقوق نبي
· آرامگاه مير رضي الدين
· مدرسه علميه شيخ عليخان زنگنه
· كاروانسراي فرسفج
· شاهزاده ناصر
· امامزاده كوه
· امامزاده شاهزيد
· كمربسته سركان
· منطقه خان گرمز
· آبشار افشار
· رودخانه خرم رود
· رودخانه سرابي
· كاروانسراي شاه عباس مربوط به دوره صفويه

جاذبه هاي كبودرآهنگ

· غار عليصدر
· حمام سنگي
· قلعه كيكاووس
· امامزاده ذوالفقار
· امامزاده راهب

جاذبه هاي اسدآباد

· مسجد شاه تهماسب
· سنگ نوشته هاي سلطاني
· كتيبه سلطانيه
· كتيبه يادبود سيد جمال
· رودخانه گردنه
· حمام دوره صفويه
· مسجد ميرزا آقا جاني
· آب انبار شاه عباس
· تالاب پيرسلمان
· تالاب دربند
· امامزاده پير سلمان

جاذبه هاي رزن

· مارچهل دم
· آب معدني سيكندران
· امامزاده اظهر

جاذبه هاي بهار

· لالجين
· آرامگاه حاج شيخ محمد بهاري
· دشت بهار

سوغات استان همدان

سفال و سراميك، چرم و كالاي چرمي، فرش، گليم و جاجيم، انگشت پيچ، سير، شير شيره، قيسي، مويز، شيره انگور.

سوغات ملاير

انگور، شيره، كشمش سبز و تيزابي، باسلق، سجق، عسل، منبت كاري، فرش، گليم، گيوه

سوغات تويسركان

گردو، بادام، پشمك، نقل و نبات، عسل، سماق، منبت كاري، صابون محلي، انواع آلو، شاطه حلوا.

سوغات نهاوند

گز، لواشك، سنل، آلو، خيارشور، حلوا گردويي، عسل، نقل

سوغات اسد آباد

رب گوجه فرنگي، مويز، شيرهفاصله شهرستانهاي استان همدان

همدان
52 اسدآباد
19 41 بهار
93 145 112 تويسرکان
83 135 102 176 رزن
100 152 119 7 183 سرکان
103 155 122 76 186 83 سامن
93 145 112 186 10 193 196 قروه
62 114 81 155 49 162 165 59 کبودرآهنگ
25 37 6 118 158 125 128 118 87 لالجين
86 138 105 59 169 66 17 179 148 111 ملاير
152 204 171 125 235 132 49 245 214 177 66 نهاوند
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:33  توسط خانم میر  | 

گیلانimg/daneshnameh_up/3/36/Ghilan.jpg
موقعیت جغرافیایی استان گیلاناستان گیلان با مساحت 14711 کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر تعلق دارد و با استان های اردبیل در غرب، مازندران در شرق ، زنجان در جنوب و کشور استقلال یافته آذربایجان و دریای خزر در شمال هم مرز و همسایه است. رود سفید تمشک که بین چابکسر و رامسر جاری است، آن را از استان مازندران جدا می کند.

بر اساس تقسیمات کشور سال 1375 ، این استان به مرکزیت رشت، 12 شهرستان، 35 شهر، 30 بخش، 99 دهستان و 2763 آبادی دارد . شهرستان های استان عبارتند از : آستارا ،آستانه اشرفیه، بندر انزلی، رشت، رودبار، رودسر ، شفت ،صومعه سرا ، طوالش ، فومن ،لاهیجان ولنگرود .

تاریخ گیلان با تکیه بر پاره ای اشاره ها و کاوش های باستان شناختی به دوره پیش از آخرین یخبندان ( بین 50 تا 150 هزار سال پیش ) می رسد . با مهاجرت آریایی ها و دیگر اقوام به این سرزمین ، از آمیزش مهاجران و ساکنان بومی منطقه ، قوم های جدیدی پدید آمـدند که در این میان دو قوم « گیل » و « دیلم » اکثریت داشتند . از همان آغاز ، فرمانروایان این قوم از آزادی کامل برخوردار بوده اند و هیچ گاه در برابر بیگانگان و یا در مقابل حکمان دیگر ، تسلیم نشده اند و حتی به اطاعت دولت ماد در نیا مـده انـد . در قـرن ششم پیـش از مـیلاد ، گیلانیان با کوروش هخامنشی متحد شدند و دولت ماد را سرنگون کردند . در زمان ساسانیان ، گیلان استقلال خود را از دسـت داد و اردشیر بابکان به یاری ارتشی مرکب از 300 هزار مرد جنگی و نزدیک به 10 هزار سواره گیلان را تسخیر کرد .

پس از پیروزی عرب های مسلمان بر ایرانیان ، گیلان به مأمن علویان تبدیل شد . در حدود سال 290 هجری قمری ، مردم گیلان و دیلم کم کم به مذهب علویان روی آوردند و در گسترش آن نیز کوشش بسیار کردند. سلسله دیلمیان در دوران فرمانروایی خود به بغداد لشگر کشیدند و خلیفه عباسی را شکست دادند . مغولان در زمان اولجایتو موفق شدند برای مدت کوتاهی این سرزمین را تصرف کنند . گیلانیان در به قدرت رسیدن صفویان نقش مهمی را ایفا کردند.

در زمان سلطنت شاه عباس اول ، گیلان استقلال خود را از دست داد . در سال 1071 هجری قمری ، قوای روسیه به دستور پتر کبیر به گیلان حمله برد و رشت را تا سال 1145 هجری قمری در اشغال خود نگه داشت . گیلک ها در پیروزی انقلاب مشروطیت نیز سهمی عمده داشتند . آنها در سال 1287 هجری قمری تهران را فتح کردند . نقش مردم گیلان در نهضت میرزا کوچک خان جنگلی نیز از نمونه های درخشان تاریخ این سرزمین است .

صنایع دستی

انواع صنایع دستی که در استان گیلان تولید می شود عبارتند از: خراطی و نازک کاری چوب، منبت کاری ، معرق کاری ، حصیر بافی، بامبو بافی، مروار بافی، سفالگری و سرامیک سازی، نقاشی روی کدو، نمد مالی، شالبافی، ابریشم بافی، جاجیم بافی، گلیم بافی، چموش دوزی، قلابدوزی، چادر شب بافی، قالی بافی.

منبت کاری:

منبت یکی از ظرایف صنایع دستی ایران است که چونان دیگر انواع این صنعت پر پیشه تلفیق بلیغی از هنر و حوصله محسوب می شود و دست اندر کاران آن از مواد اولیه ای ارزان و فراوان محصولاتی گرانبها با ارزش های مصرفی و هنری فوق العاده بالا به وجود می آورند. منبت کاری هنری است مشتمل بر حکاکی و کنده کاری برروی چوب براساس نقشه ای دقیق. از آنجا که چوب دارای مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر رطوبت، عوامل جوی و ... نیست متأسفانه نمونه و اثری از چوبهای منبت کاری شده در دوره پیش از اسلام در دست نیست.

در استان گیلان به دلیل وجود جنگل و درخت چوبهای زیادی نیز در دسترس است. در نتیجه کارهای بسیار زیبایی را می توان در اینجا مشاهده کرد.

خراطی و نازک کاری با چوب:

خراطی، آن دسته از کارهای چوبی است که معمولاً با قرار گرفتن چوب برروی دستگاههای خراطی که طی آن چوب حول مرکزیتی به دوران می آید انجام می شود.
فرآورده های تولیدی این رشته شامل گلدان، قندان، شکلات خوری، آجیل خوری، زیر سیگاری، میان قلیان، عصا و ... است.
نازک کاری چوب، روشی از ساخت فرآورده های چوبی است که طی آن بوسیله وسایل نخاری نظیر اره، رنده، سوهان، مغار و ... قطعات کوچک چوبی آماده می شود. سپس بصورت روکش برروی بدنه چوبی چسبانده می شوند. قطعات چسبانده شده تحت فشار قرار گرفته و شکل می گیرند. از این روش انواع شکلات خوری، زیر سیگاری، قاب عکس و نظایر آن تولید می شود.

معرق روی چوب:

عمدتاً این هنر در شهر رشت و به صورت خصوصی کار می شود

حصیربافی:

مهمترین مراکز عمده بافت: رشت، خمام، حسن رود، انزلی، اطراف لنگرود و رودسر است.
بامبو بافی:
شروع کار بامبو بافی با کشت چای در گیلان آغاز و رواج یافت و مهمترین مرکز تولید آن لاهیجان علی الخصوص منطقه لیالستان است. بامبو در فارسی به نی خیزران شهرت دارد که به طور طبیعی در مرداب ها و اطراف رودخانه های لاهیجان و رشت می روید.

مرواربافی:

مرواربافی یکی از رشته های صنایع دستی است که طی سالیان اخیر در گیلان رواج یافته است. مروار یک نوع چوب ترکه ای است که در منطقه سولقان در اطراف تهران کاشته می شود و از آن انواع و اقسام سبد در سایزهای مختلف, جامیوه ای, جانانی, جا لیوانی و ... می بافند. از نظر شکل و ظاهر به محصولات بامبوبافی بسیار شبیه است.

سفالگری و سرامیک سازی:

از مراکز مهم این رشته در استان گیلان می توان آستارا, انزلی, رودسر, صومعه سرا, لاهیجان و تالش یاد کرد. در استان گیلان مواد اولیه و مورد مصرف سفال بسیار یافت می شود و به دلیل رطوبت هوا و بارندگی های تقریباً دائمی از گذشته های دور مصرف سفال سقف برای پوشش ساختمانها استفاده می شد.

نقاشی روی کدو:

در لیالستان لاهیجان نوعی کدو کشت می شود که به کدوی قلیایی معروف است و در شرایط خاص پرورش می یابد. ابتدا کدوی نارس را درون قالبی چوبی که جداره آن به شکلهای زیبا و متفاوت مشبک است قرار می دهند و دهانه آن را می بندند به طوریکه فقط ساقه کدو از دهانه قالب بیرون می ماند. کدو که به تدریج رشد می کند شکل قالب چوبی را به خود می گیرد و از داخل روزنه های قالب مشبک به بیرون نفوذ می کند. پس از رسیدن کامل کدو آنرا از ساقه جدا کرده و با احتیاط قالب را باز می کنند و سپس آنرا نقاشی کرده و برای آنکه رنگ آن تیره قهوه ای بشود, آنرا درون ظرف بزرگی با پوست انار و زاج سیاه می جوشانند و سپس قسمتهایی از پوست کدو را که باقی مانده است می تراشند و در نتیجه نقش و نگار روی آن ظاهر می شود. این کدو پس از رسیدن خود به خود توخالی می شود. از این محصول بیشتر برای قلیان، پایه آباژور و ... استفاده می کنند. این هنر از هنرهای تزئینی است.

نمد مالی:

نمد به عنوان یکی از زیراندازها و تن پوش های سنتی ایران سابقه ای طولانی دارد. ماده اولیه مورد نیاز برای تهیه نمد بطور معمول ضایعات پشم و کرک قالی است. ولی از آنجا که تولید نمد بنا بر سفارش متقاضی به نمدمال صورت می گیرد از پشمهای مرغوب نیز در آن استفاده می شود.


بناهای یادبود تاریخی:


1-آرامگاه دکتر محمد معین ، آستانه
2-پل تاریخی لوشان ،‌لوشان
3-منطقه باستاشناختی مارلیک ، رودبار
4-خانه منجم باشی ، لنگرود
5-آرامگاه شیخ زاهد گیلانی ، لاهیجان


بناهای یادبود مذهبی :


1-مسجد اکبریه ، لاهیجان
2-آرامگاه سید جلال الدین اشرف ، آستانه
3-مسجد صفی ، رشت


جاذبه های طبیعی :


1-مرداب انزلی ، بندر انزلی
2-دریای خزر ، گیلان
3-جنگل ، گیلان
4-رودخانه سفید رود ، گیلان

عکس پیدا نشد

1-بازارهای روزانه ، گیلان
2-صنایع دستی
3-روستای ماسوله ، فومن
4-موزه رشت ، رشت
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:31  توسط خانم میر  | 

سمنان


img/daneshnameh_up/7/74/Semnan.jpg
موقعیت جغرافیایی استان سمنان


استان سمنان با وسعتی برابر 98515 کیلومتر مربع 8/5 درصد مساحت کل کشور است. این استان از نظر مساحت ششمین استان کشور است. و وسعت آن حدود چهار برابر تهران می باشد.

این استان در حال حاضر دارای 4 شهرستان 14 شهر 10 بخش و 28 دهستان است. شهر های آن عبارتند از سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار. شهرهای تابعه استان نیز عبارتند از سمنان، مهدی شهر، شهمیرزاد، سرخه، شاهرود، بسطام، تجن، کلاته، خیج، میامی، بیارجند، دامغان، گرمسار، ایوانکی و آرادان.

استان سمنان در دوران باستان بخشی از چهاردهمین ایالت تاریخی ورن (ورنه) از تقسیمات شانزده گانه اوستایی بود. برخی از دانشمندان این ایالت را گیلان فعلی می دانند ولی قدر مسلم این که ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی البرز و خوار شمال سمنان, دامغان, خوار, دماوند, فیروزکوه, شهمیرزاد, لاسگرد, ده نمک و آهوان, قوشه, ویمه و نقاط کوهستانی مازندران بوده است.

صنایع دستی

استان سمنان از مراکز قابل توجه صنایع دستی کشور است. در این استان انواع صنایع دستی نظیر قالیبافی، گلیم بافی، نمد مالی، سرامیک و سفالسازی و... وجود دارد که هر یک از آن ها سوغاتی گرانقدری برای بازدیدکنندگان از استان محسوب می شوند. مهم ترین صنایع دستی استان عبارت اند از :

قالیبافی:

قالیبافی و تولید قالی و قالیچه از دیرباز یکی از تولیدات مهم استان سمنان به شمار می رفته است. این منطقه که در دوران قبل، دارای استادان زبردست قالیباف و طراح نقش قالی بود و قالی ها و قالیچه های نفیسی از دارهای آنان به عمل می آمد. به دلیل ورود فرشهای ماشینی به بازار و نداشتن صرفه اقتصادی و همچنین نبود پشتوانه نیروی کاری و طراح قالی و نیز به دلیل کهولت تدریجی استادان و کارگران قالیباف، این رشته دچار رکود فاحش شده است. امروز قالیبافان استان از نقش و طرح سایر مناطق مانند تبریز ، مشهد ، اصفهان ، نائین ، کاشان ، یزد و کرمان استفاده می کنند. در زمینه بعضی از قالی ها گل های اسلیمی، شکوفه ها، غنچه ها و برگ های گوناگون با شاخه های ظریف دیده می شود و در بعضی از طرح های شاه عباسی، افشان، ترنجی، خوشه، برگ فرنگی، درختی، شکارگاه و... مورد استفاده قرار می گیرد یا ترکیبی از این طرح ها هستند.

بخش مهدی شهر و شهرستان شاهرود از مراکز مهم تولید قالی و قالیچه در استان سمنان به شمار می روند.

گلیم بافی :

گلیم به عنوان نخستین زیرانداز بشر، دارای سابقه تولیدی بسیار طولانی است. بافت گلیم اگر چه به گونه بسیار ساده آغاز شده ، اما در طول سالیانی که از عمر آن می گذرد، هنرمندان ایرانی در تکمیل ان نقش فوق الاده چشمگیر ایفا کرده اند و توانسته اند آن را به عنوان محصولی برخوردار از ارزشهای هنری و مصرفی توامان حتی روانه بازارهای خارجی کنند. گلیم که در مقایسه با قالی دارای شیوه بافتی آسانتر است و به همان نسبت قیمت ارزانتری دارد، هنری در انحصار روستا نشینان و عشایر به حساب می آید. روستاهای شهرستان گرمسار ، سمنان و روستاهای کندو، خیج و رضاآباد شاهرود از مراکز تولید اصلی گلیم در استان سمنان هستند.

نمد مالی:

یکی دیگر از صنایع دستی که قدمتی دیرینه در استان سمنان دارد، نمد مالی است. وضعیت فعلی تولید نمد در استان سمنان از نظر کمی و کیفی بسیار مطلوب است و مراکز تولید نمد در استان، شهرستان سمنان، دامغان و روستای ابرسیج شاهرود است.

مواد اولیه مصرف شده در نمد مالی پشم است که در اندازه های مختلف تهیه می شود. آنچه در نمد مالی می توان مشاهده کرد، ذوق و هنر، به همراه تحرک تولید کننده است. تولیدات این زحمات کشان علاوه بر استفاده شخصی به روستاهای شمالی استان و شهرستان مازندران ارسال می شود.

چاپ قلمکار:

چاپ قلمکار، گونه ای از چاپ سنتی روی پارچه بافته شده است. برای نخستین بار، قلم کار سازان ایرانی برای دسترسی به تولید بیشتر و ایجاد هماهنگی و یکنواختی نقش ها، استفاده از مهره های چوبی را جایگزین استفاده از قلمو ساخته اند. برای فراهم آوردن امکاناتی به منظور استفاده مردم، قلم کار را که در گذشته فقط برای روی پارچه های پشمی و ابریشمی انجام پذیر بود بر انواع پارچه از قبیل متقال، کتان، چلوار و کرباس و... انجام دادند. در حال حاضر چاپ قلم کار به وسیله قالب های چوبینی که دارای نقوش برجسته است انجام می شود. در حقیقت رکن اصلی قلمکار سازی را قالب سازی تشکیل می دهد که معمولاً توسط افرادی که حرفه و تخصصشان قالب تراشی است به تفکیک رنگ و حداکثر در چهاررنگ روی چوب های گلابی و زالزالک تراشیده می شود گروهی از هنرمندان در رشته هایی چون ریشه تابی که پارچه زیر ساخت قلمکار را آماده می سازد یا صحرا کاری که کارهای رنگ رزی، سفید گری، بخار و شستشوی پارچه های قلمکار را به عهده دارد به فعالیت مشغولند مهمترین مرکز این صنعت در استان در شهرستان دامغان قرار دارد که ماهانه مقادیر هنگفتی انواع رومیزی پرده و سفره و سایر محصولات قلمکار تولید و برای صدور به خارج از کشور آماده می کند.

سفالگری و سرامیک :

سفالگری از مهمترین و قدیمی ترین دست ساخته های بشر است. آثار سفالی برخلاف آثار یافته شده فلزی، چوبین و... در زیر خاک فاسد نمی شود و به خاطر این حالت استثنائی، به اطلاعات گویا درباره آن می توان پی برد. صنعت سفالگری در استان سمنان از پیشینه معتبر برخوردار است. به طوری که دکتر اریک اشمید هنگام حفاری در اطراف دامغان امیدوار به کشف شهر افسانه ای هکاتوم پلیس یا شهر صد دروازه بود، اگرچه موفق به کشف بقایای شهر مورد نظرش نشد، ولی به مجموعه ای از بهترین فراورده های صنعتگران دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح دست یافت این فراورده ها شامل کوزه های بزرگ به اشکال هندسی و دارای لعاب قهوه ای روشن و کرم بودند. از آنجا که زمینه های لازم برای صنعت سفالگری در اکثر نقاط استان فراهم بوده، این صنعت با وجود فراز و نشیبهای تاریخی، به حیات خویش ادامه داده است. در سالهای اخیر، راه اندازی واحدهای آموزش سفالگری و سرامیک در شهر های سمنان و شاهرود موجب احیا و رشد بیشتر این صنعت در استان شد و هم اکنون ضمن تولید و ارسال مقادیر بسیاری از تولیدات این رشته به استانهای دیگر، زمینه های تولید کالاهایی برای بخش صادرات خارجی نیز فراهم شده است. در حال حاضر سفالگران استان سمنان در کارگاههای سفالگری و سفال سازی در سطح استان به ساختن گونه هایی ارزشمند سفال مشغولند. در این میان، کارگاه سفال گری و سفال سازی قان بیگی در شاهرود از اهمیتی ویژه برخوردار است.

دستباف ها:

در زمانی نه چندان دور، مردمان همین سرزمین پارچه های مورد نیاز خویش را با دست های هنر آفرین خود تهیه می کردند که از نظر تنوع رنگ، نقش، طرح و شیوه های بافت شگفت انگیز بود. هر چند زندگی ماشینی و گرایش به سوی تجدد باعث شد لطمه هایی جبران ناپذیر بر این صنعت وارد آید، هم اکنون نیز در گوشه و کنار استان سمنان، صنایع دستباف رایجند.

دستبافی شامل تولید پرده های سنتی و هنری و حوله و شال گردن و پارچه های متقال زیر ساخت قلمکار است که در استان رایج است. علاوه برآن جاجیم، چادر شب، پلاس و چوفا (چوخا) که عمدتاً توسط روستائیان و عشایر تولید می شود، از دیگر صنایع دست باف مردم استان است. ماهانه مقادیر قابل توجه ای از این تولیدات به استان های دیگر و مراکز ارسال می شود. شهرستان سمنان به ویژه سرخه، مهدی شهر، فولاد محله و روستاهای شهرستان دامغان و روستاهای بسطام از مراکز تولید ات جاجیمچه و دستباف استان به شمار می روند.


بناهای یادبود تاریخی :


1-کاروانسرای آهوان شاه سلینمانی ، سمنان
2-عمارت و چشمه علی ، دامغان
3-دروازه ارگ ،‌سمنان
4-آرامگاه بایزید بسطامی ، شاهرود
5-برج چهل دختر ، سمنان
6-آرامگاه ابن یمین فرومدی ، شاهرود
7-حمام حضرت ، سمنان
8-تپه ناصار(نوحصار)، سمنان
9-برج پیرعلمدار ، دامغان
10-کاروانسرای شاه عباسی ، سمنان
11-آرامگاه شیخ الوالحسن خرقانی ، شاهرود


بناهای یادبود مذهبی:


1-مسجد جامع دامغان ، دامغان
2-آرامگاه حضرت علی ابن جعفر ، سمنان
3-مسجد جامع سمنان ، سمنان
4-مسجد تاریخانه ، دامغان


جاذبه های طبیعی :


1-جنگلها و بیابانها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:29  توسط خانم میر  | 

[ شهرها و شهرستان‌ها

استان گلستان

استان گلستان

مرکز گرگان
شهرستان‌ها آزادشهر | آق‌قلا | بندر گز | ترکمن | رامیان | علی‌آباد | کردکوی | کلاله | گرگان | گنبد کاووس | مینودشت
شهرها

آزادشهر | آق‌قلا | انبار آلوم | اینچه‌برون | بندر ترکمن | بندر گز | خان‌ببین | دلند | رامیان | سرخنکلاته | سیمین‌شهر | علی‌آباد | فاضل‌آباد | کردکوی | کلاله | گالیکش | گرگان | گمیشان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت | نگین‌شهر | نوده خاندوز | نوکنده 

نقاط دیدنی

آبشار شیرآباد | آرامگاه قابوس بن وشمگیر | آشوراده | النگ‌دره | پارک ملی گلستان | تالاب آلاگل | تالاب گمیشان | سد اسکندر | سد وشمگیر | شبه‌جزیره میانکاله | آرامگاه مختومقلی فراغی | میل رادکان | ناهارخوران 


[ویرایش] آب و هوا

بخش بیشتر استان گلستان آب‌وهوای معتدل مدیترانه‌ای دارد ولی جلگهٔ گرگان به لحاظ مجاورت با صحرای ترکمنستان، دوری از دریا و کاهش ارتفاعات، آب و هوای نیمه بیابانی و گرم دارد.

[ویرایش] عوارض طبیعی

جنگلهای مرطوب دامنه‌های شمالی البرز در مشرق به جنگلهای مینودشت و گلستان می‌رسد. قله چالویی شاه‌کوه از مهم‌ترین قله‌های استان گلستان و ارتفاع آن 3750 متر است. مراتع عمدهٔ قشلاقی استان در جلگه گرگان است که بین رودخانه گرگان و مرکز ترکمنستان قرار دارند.

استان گلستان از نظر ناهمواری به سه ناحیه زیر تقسیم می‌شود :

 • ناحیهٔ کوهستانی: این ناحیه از ارتفاع 500 متری تا بیش از 3000 متر را در بر گرفته و پوشیده از گونه‌های جنگلی و مرتعی است.
 • ناحیهٔ کوهپایه‌ای: این ناحیه شامل تپه‌های کوچک بادرُفت، تپه‌ماهورها و بدبوم‌ها است که پوشیده از اراضی جنگلی هستند.
 • ناحیه جلگه‌ای و اراضی پست: ارتفاع این ناحیه در حاشیه دریای مازندران و خلیج گرگان پایین‌تر از سطح دریای آزاد و به تدریج به سمت شرق به ارتفاع افزوده می‌شود. این منطقه محل استقرار شهرها و اکثر روستاهای استان است. به لحاظ تراکم جمعیت، اراضی کشاورزی، صنایع، دامپروری از اهمیت بسزایی برخوردار است .

[ویرایش] اقتصاد

در اقتصاد استان کشاورزی به ویژه دامداری نقش اساسی دارد. صنایع عمده وابسته به کشاورزی و جنگل و صنایع دستی است.

[ویرایش] زبان

زبان‌های رایج در این استان عبارت‌اند از فارسی، مازندرانی، زابلي . کتولی و ترکمنی . فارسی‌زبان‌ها در مرکز استان سکونت دارند. مازندرانی‌ها در شهرهای غربی (کردکوی - بندرگز - نوکنده )و روستاهای غربی استان(حد واصل شهر گرگان تا مرز استان مازندران) کتولی ها بیشتر در اطراف شهرستان علی آباد کتول و ترکمن‌زبانان در بخش شرقی و شمالی استان سکونت دارند.

[ویرایش] سدها

کوثر، وشمگیر، گرگان ،نومل، گرمابدشت، گلستان یک و دو.

[ویرایش] راه‌های ارتباطی

استان گلستان از طریق راه آهن سراسری (راه آهن شمال) از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به ساری و سوادکوه و گرمسار و تهران متصل شده است. همه ساله به دلیل موقعیت خوب استان در مسیر مسافرین عازم به مشهد از سمت استان مازندران پذیرای هزاران گردشگر ایرانی است.

[ویرایش] سوغات مهم

جاجیم، صنایع دستی، ماهی، خاویار، پنبه، حلوا اماج، نان شیرینی (زنجفیلی، قُطاب) ، قالی، قالیچه، پشتی ترکمنی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:25  توسط خانم میر  | 

میانکاله

 

 

شبه جزیره ی میانکاله

 

شبه جزیرهء میانکاله درشمال وشمال شرقی شهرستان بهشهر قرار گرفته وازشمال به دریای مازندران ازمشرق به تنگه آشوراده ازجنوب به خلیج گرگان واز مغرب به اراضی زاغمرز وامیرآباد محدود می باشد طول این شبه جزیره نزدیک به65 کیلو متروعرض آن از5/2تا6/5کیلومتر متغیر است.

وضعیت توپوگرافی:

تپه های شنی کم ارتفاع ازغرب به شرق شبه جزیره ی میانکا له امتداد دارد ارتفاع تپه های شنی به سوی شرق کاهش یافته ودر قسمت انتهایی شرق اثری ازتپه های شنی مشاهد ه نمی شود.

 

وضعیت آب و منابع آن:

سطح آب های زیرزمینی منطقه بسیار بالا است وبطورمتوسط2تا3مترمی باشد.

عمق برخورد به سفره ی آزاد در جلگه ازصفرتا 10متر متغیر است.اغلب آب چاه های سطحی شورولب شور است.دامداران باحفرچاه های کم عمق آب مورد نیاز رابرای شرب دام تامین می نمایند.در بعضی از نقاط شبه جزیره رگه های آب شیرین وجود دارد که میزان محدودی آب می باشد.

وضعیت آب وهوا

در میانکاله ایستگاه هوا شناسی وجود نداردوارزیابی داده های آب وهوایی سه ایستگاه هواشناسی نزدیک منطقه در تیر تاش بهشهر وبابلسر تشابه چندانی با شرایط آب وهوایی میانکاله ندارد.بارندگی منطقه بسیارکم ودوره ی خشکی آن طولانی است.

وضعیت حیات وحش

پناهگاه حیات وحش وتالاب میانکاله که یکی ازمناطق حفاظت شده ی بین المللی است علاوه بر اینکه زیستگاه دائمی بسیارمناسبی برای پرندگان بومی نظیر قرقاول ودراج است به علت دارا بودن شرایط خاص اقلیمی همه ساله در فصل زمستان زیستگاه وپناهگاه مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است که از سیبری به این مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند.

در این منطقه نمونه ای از پرندگان مهاجر شامل فلا مینگو غاز خاکستری ،غازپیشانی سفید کوچک، پلیکان، لک لک سیاه، نوعی کبک ، انواع مرغابی. و.......به سر می  برند.

پستانداران  موجود شامل خوک وحشی ،شغال،جوج تیغی،خرگوش،روباه،و.....می باشند.

وضعیت پوشش گیاهی

قسمت وسیعی از شبه جزیره ی میانکاله مرتع می باشد که منحصراٌ جهت چرای دام مورد استفاده بوده وپوشش این اراضی را نباتات مخصوص مرتعی و چمنی تشکیل داده اند.

درقسمتی از اراضی شوره زار منطقه زمین دارای پوشش ضعیفی بوده وشامل گیاهان مقاوم به شوری است. اراضی شوره زار ساحلی دریا عمو ما از انواع گیاهان پوشیده می با شند

ldhk ;hgi

 

شبه جزیره میانکاله با ریکه ای خشکی است که پهنه ای آ بی سه طرف آن را احاطه کرده و فرودگاهی نسبتا امن را برای پرند گان مهاجر فراهم آورده است. 

 

 

تالاب واکوسیستم های آبی با ارزش مجموعه ای کم نظیر و منحصر به فرد طبیعی را به وجودآورده که با توجه به قابلیت های اکو لوژیک آن توجه بسیاری از سازمان هاومحققان جهانی را به خود جلب کرده است . میانکاله یکی از مهمترین مخارن نگهداری وحفظ ژن های گیاهی وجانوری در بیوسفر(زیست کره) می باشد.که تدابیر بین ا لمللی وعلمی مناسبی را می طلبد. شبه جز یره وخلیج میا نکاله درکنارآن به عنوان پناهگاه پرندگان مهاجریکی از مناطق

پنجاه ونه گانه بین المللی ذخایر طبیعی بیوسفری زمین شناخته شد ه است.تالاب میانکاله به وسعت 68هزارو800هکتار دراستان مازندران ازحساسیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ونقش موثری در گردش انرژی دارد.جانوران وگیاهان دراین محیط آبی به هم وابسته اند ونقش اکولوژی هریک ا ز آنها ادامه حیات را در این اکو سیستم تنظیم می کند. میانکاله امروزه متشکل ازاکوسیستم های مختلف چون شنزارهای ساحلی تپه های کم وبیش متحرک شنی  شورزار ا نارستان وجوامعی با گیاهان غالبی چون سازیل تمشک وانارمی باشد.درگذ شته های نه چندان دورمنطقه بسیار متفاوت ازآ نچه امروزه به چشم می اید معرفی شده است

میانکاله شبه جزیره ای است که ازنظراقتصادی دارای اهمیت بسیار است و50درصد خاویار ایران دراین مکان به دست می اید.خلیج میانکاله ازمناطق بزرگ تخم ریزی ازدریا ی خزراست با گرم شدن آب وهوادربهارماهیان کپور برای تخم ریزی ازدریای خزربه این منطقه مهاجرت می کنندوپس ازتخم ریزی دراواخربهاربه دریا می روند   ماهیان کفال جایگزین آنها می شوند.

میانکاله هر چند باریکه ای بیش نیست اما ژرفایش بسیار است ذخیره گاه بیوسفری میانکاله با هوای معتدل وطبیعتی بکر جذاب ومنحصربه فرد,همراه بابقایای بنا های تاریخی ازبیشترین مولفه های جذب اکوتوریسم می باشد مواهب طبیعی وهمراهی زندگی سنتی درتاریخ پرفرازو نشیب وآ ثاربه جای مانده رزم های تاریخی انگیزه ای برای جذب گردشگرداخلی وخارجی است .

 

این مجموعه (تالاب وشبه جزیره میانکاله) درفهرست اماکن زیست محیطی جهانی ثبت شده

است. واز زیباترین تالاب های جهان به شمار می رود. درصورت هماهنگی با سازمان محیط

زیست مازندران می توان با قایق به گشت وگذار درتالاب پرداخت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:59  توسط خانم میر  |